Besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie, van 17 september 2010, nr. FM/2010/16911, Directie Financiële markten, Projectafdeling BES en Antillen, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES gestelde regels en van personen die bevoegd zijn geldboeten op te leggen in geval van niet of niet tijdig voldoen aan uit die wetten voortvloeiende verplichtingen (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES)
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van de bij de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES zijn belast:
a. De Nederlandsche Bank N.V., de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de organisatieonderdelen van De Nederlandsche Bank N.V. voor zover het betreft een dienstverlener die een of meer van de diensten verricht, als bedoeld in:
1°. artikel 1, onderdeel b, onder 1° tot en met 4°, 5° voor zover het betreft het sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst, 6° en 8°, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES;
2°. artikel 1, onderdelen a tot en met d, h tot en met l en o, van het Besluit identificatie bij dienstverlening BES;
3°. artikel 1, onderdeel a, onder 1° tot en met 4°, 5° voor zover het betreft het sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst, en 6° tot en met 8°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES;
4°. artikel 1, onderdelen a tot en met d en h tot en met l, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES;
b. de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de werknemers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten die werkzaam zijn bij de afdelingen Integriteitstoezicht, Juridische Zaken, Markttoegang, Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, Toezicht Accountantorganisaties, Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur, Toezicht Emissies en Openbare Biedingen, Toezicht Financiële Verslaggeving en Transparantietoezicht Financiële Producten voor zover het betreft een dienstverlener die een of meer van de diensten verricht, als bedoeld in:
1°. artikel 1, onderdeel b, onder 5° voor zover het betreft het bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES;
2°. artikel 1, onderdelen m en n, van het Besluit identificatie bij dienstverlening BES;
3°. artikel 1, onderdeel b, onder 5° voor zover het betreft het bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES;
4°. artikel 1, onderdelen m en n, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES;
c. de voorzitter van het managementteam en de controleambtenaren van de Belastingdienst Holland/Midden Unit MOT voor zover het betreft een dienstverlener die een of meer van de diensten verricht, bedoeld in:
1°. artikel 1, onderdeel b, onder 7°, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES;
2°. artikel 1, onderdelen e tot en met g, van het Besluit identificatie bij dienstverlening BES;
3°. artikel 1, onderdelen e tot en met g, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES.
1.
De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst Holland/Midden Unit MOT zijn bevoegd degene die niet of niet tijdig voldoet aan een uit de Wet identificatie bij dienstverlening BES of de Wet melding ongebruikelijke transacties BES voortvloeiende verplichting, een geldboete op te leggen.
2.
Aan de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden:
a. de personen, bedoeld in het eerste lid, verstrekken onverwijld aan de Minister van Financiën op zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet;
b. de personen, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen;
c. de personen, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van de door dit besluit overgedragen bevoegdheden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht