Let op. Deze wet is vervallen op 25 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 juli 2018.

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 juli 2008, nr. FM 2008-01794 M, Directie Financiële markten, Afdeling Integriteit, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie,
Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels worden belast:
a. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 10°, 18°, 19°, 20° en 22°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of een bijkantoor in Nederland van een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 18°, 19°, 20° en 22°, van die wet met zetel buiten Nederland: De Nederlandsche Bank N.V., de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de organisatieonderdelen van De Nederlandsche Bank N.V.;
b. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 6°, 7°, 8° en 25°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of een bijkantoor in Nederland van een dergelijke instelling met zetel buiten Nederland: de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de functionarissen van de afdelingen Toezicht Service Centrum, Risicoanalyse & Projectbureau, Doorlopend Toezicht, Juridische Zaken en Strategie, Beleid en Internationale Zaken, domeinen Klantbelang Centraal, Efficiënte Kapitaalmarkten, Marktintegriteit & Handhaving, Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving, Pensioen & AIFM;
c. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, 12°, 13° en 23°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: het Bureau Financieel Toezicht en de met toezicht belaste medewerkers van het Bureau Financieel Toezicht;
d. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 14°, 21°, 24° en 26°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 15°, van die wet, voor zover de door die instelling verrichte transacties betrekking hebben op het verkopen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij verkoop, van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die wet, vast te stellen categorieën transacties: de medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft;
e. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33 van de Wet op de kansspelen, en de met toezicht belaste medewerkers van de kansspelautoriteit.
Artikel 1a
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht