Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
aanbieder: aanbieder van een openbaar mobiel telecommunicatienetwerk;
actieve cel: gebied dat bestreken wordt door een zendinstallatie voor elektronische communicatie die actief is op het moment van distributie van een bericht;
bericht: een NL-Alert tekstbericht dat door middel van cell broadcast wordt gedistribueerd;
broker: degene die door de Minister van Veiligheid en Justitie is aangewezen voor het faciliteren van het aanmaken van het bericht door de meldkamer en voor het aanbieden van het bericht aan de aanbieder;
brokerinterface: punt waarop de broker een netwerkkoppeling maakt met het netwerk van de aanbieder;
Cell Broadcast Center: het netwerkelement dat nodig is om cell broadcast diensten te kunnen leveren;
cell broadcast: standaard volgens ETSI 123.041 of een andere gelijkwaardige standaard waarvan gebruik wordt gemaakt om de eindgebruiker in levens- en gezondheidsbedreigende situaties te waarschuwen door onverwijld en locatiespecifiek een bericht te versturen;
dienstverlening: de door de aanbieder te verrichten diensten en te leveren prestaties als omschreven in dit besluit;
dienstverleningsovereenkomst: een overeenkomst tussen de Minister van Veiligheid en Justitie en een aanbieder, waarin in aanvulling op dit besluit nadere afspraken over de dienstverlening kunnen worden overeengekomen.
ETSI TS 123 041: de technische standaard van het European Telecommunications Standards Institute betreffende cell broadcast;
Minister: de Minister van Economische Zaken;
netwerktechnologie: door de aanbieder gebruikte technologie die door ETSI gestandaardiseerd is;
NL-Alert :alarmeringsdienst die de eindgebruiker in een verzendgebied waarschuwt op zijn randapparaat, via cell broadcast technologie;
NL-Alert keten: de keten vanaf het opstellen van een bericht tot en met de distributie door de aanbieder naar randapparaten in het verzendgebied;
prestatiepercentage aanbieder: het quotiënt van het aantal, voor een afzonderlijke technologie geschikte, actieve cellen van de aanbieder in het verzendgebied dat binnen de periode, genoemd in artikel 3, een bericht heeft verzonden, gedeeld door het totaal aantal actieve cellen van die technologie dat op dat moment in het verzendgebied is geselecteerd;
randapparaat: randapparaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel jj, subonderdeel 1°, van de Telecommunicatiewet, dat voor telecommunicatiediensten gebruikt wordt;
verzendgebied: het geografisch gebied waarbinnen een bericht wordt gedistribueerd.
Inhoudsopgave
- Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Functionele en technische eisen
+ Paragraaf 3. Eisen met betrekking tot continuïteit
+ Paragraaf 4. Eisen met betrekking tot informeren
+ Paragraaf 5. Eisen met betrekking tot controle
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht