Besluit van 12 december 2000, houdende actualisering van het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging van het Besluit informatievoorziening WVO
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund, van 22 september 2000, nr. 2000/34848 (3737), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 92, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 90, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, alsmede de artikelen 76c, tweede lid, en 103 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 15 november 2000, No.WO5 00.0449/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 7 december 2000, nr. 2000/45640 (3737), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel III. Overgangsbepaling afdelingen IOBK
Ten aanzien van een afdeling voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters als bedoeld in artikel XXXIX van de Wet van 2 april 1998 (Stb. 228) is van toepassing het bepaalde in onderdeel m van de tabel in artikel 4, zoals luidend voor inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Dit besluit treedt, met uitzondering van de artikelen I en artikel III, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdelen B en C, en artikel III treden in werking met ingang van 1 januari 2001.
3.
Artikel I, onderdelen A en D, treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 december 2000
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
Artikel II. Wijziging Besluit informatievoorziening WVO
Artikel III. Overgangsbepaling afdelingen IOBK
Artikel IV. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht