Artikel 2
Ten einde aan het bepaalde bij art. 1 behoorlijk kunne worden voldaan, zal de Hooge Raad van Adel Ons, in eene alphabetische orde ingerigt, voorleggen algemeene lijsten van de personen of geslachten, wier titels en adeldom op zijne registers zijn ingeschreven, en wel zoodanig ingerigt dat dezelve bevatten:
1°. den naam, de voornamen en de woonplaats van den titularis,
2°. den titel en het prædikaat waartoe dezelve geregtigd is, en
3°. den titel en het prædikaat welke daaruit, ten behoeve van de leden van zijn geslacht, het zij reeds gedurende het leven van den titularis, het zij na deszelfs overlijden voortvloeijen.
Dezelve lijsten zullen, door middel van het staatsblad , de vereischte publiciteit verkrijgen, en zulks tot narigt van elk en een iegelijk, en inzonderheid van alle openbare beambten.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht