1.
In het belang van een juist gebruik van de bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie wordt er op toegezien, dat in de gevallen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onverwijld een betalingsbewijs wordt uitgereikt dat door de ambtenaar aan wie de administratieve sanctie wordt voldaan, is gedagtekend en ondertekend.
2.
De bevoegde ambtenaar en de ambtenaar aan wie de administratieve sanctie kan worden voldaan, worden in het bezit gesteld van de bijlage, bedoeld in artikel 2 van de wet. Aan de betrokkenen verlenen zij desgevraagd inzage in deze bijlage.
1.
De bevoegde ambtenaar houdt aantekening van elke zaak waarin hij een administratieve sanctie heeft opgelegd. Tevens wordt in de gevallen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, aantekening gehouden van de voldoening van de administratieve sanctie.
2.
De aantekeningen worden, uiterlijk binnen een jaar nadat zij zijn opgemaakt, desverlangd getoond aan de ambtenaren van het openbaar ministerie in het arrondissement waar de bevoegde ambtenaren hun dienst hebben uitgeoefend.
3.
De hoofdofficier van justitie wint periodiek rapport in van de korpschef over de wijze waarop de onder hem ressorterende in het arrondissement hun dienst uitoefenende ambtenaren gebruik hebben gemaakt van de toegekende bevoegdheid om een administratieve sanctie op te leggen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De bevoegde ambtenaren en de bevoegdheid tot het opleggen van de administratieve sanctie
+ § 3. De betaling en het Centraal Justitieel Incassobureau
- § 4. Het toezicht
+ § 5. De verantwoording der gelden
+ § 5a. De administratiekosten en de kosten van verhaal
+ § 6. Bijstand
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht