Besluit van 12 december 1813
Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Verëenigde Nederlanden, enz., enz., enz.
In aanmerking nemende de noodzakelijkheid om, in een tijdstip, dat de Nederlanden wederom, zoo als van ouds, door den koophandel verlevendigd en door vele vreemdelingen bezocht zullen worden, vaste bepalingen te maken omtrent het werk der paspoorten, en willende, bij de regeling daarvan, eensdeels in acht nemen wat de veiligheid van den staat en de goede orde eisschen, maar ook, aan den anderen kant, alles vermijden, wat eenigzins zweemt naar dien geest van kwelling en inquisitie, die de overheersching dezer laatste jaren gekenmerkt heeft;
Hebben Wij besloten en besluiten:
Artikel 7
Vreemdelingen, hier te lande aankomende, zullen de paspoorten, waarvan zij houders zijn, onderwerpen aan het visa van den secretaris van staat, en niet weder kunnen vertrekken, dan na dat op dezelfde wijze zal zijn gekonstateerd, werwaarts zij voornemens zijn te reizen.
En zal dit besluit kopijelijk worden gezonden aan den secretaris van staat voor de buitenlandsche zaken, en den commissaris-generaal der politie, tot narigt, en aan den commissaris-generaal van binnenlandsche zaken, om hetzelve te brengen ter kennisse van de departementale en stedelijke beeturen, aan welke respectivelijk de executie opgedragen is, en zal het voorts tot een ieders narigt, door insertie in de Haagsche Courant, worden gepubliceerd.
Aldus gedaan in 's Gravenhage, den 12den December des jaars 1813, en van Onze Regering het Eerste. (geteekend)
Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid, (geteekend)
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht