Besluit van 30 september 2010, houdende bepalingen omtrent de door de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te dragen ambtsketen (Besluit ambtsketen gezaghebbers BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2010, kenmerk 2010-0000193230, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Openbaar Bestuur en Democratie;
Gelet op artikel 89 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De ambtsketen van de gezaghebber bestaat uit een zilveren ketting met daaraan gehecht een zilveren penning, met aan de ene zijde het wapen van het openbaar lichaam en aan de andere zijde het Rijkswapen.
Artikel 2
De gezaghebber draagt de ambtsketen, wanneer hij:
a. de vergaderingen van de eilandsraad voorzit;
b. in geval van brand of verstoring van de openbare orde zich in het openbaar vertoont;
c. krachtens de artikelen 174 tot en met 180 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of enige andere wet in het openbaar bevelen geeft;
d. bij plechtige gelegenheden het openbaar lichaam vertegenwoordigt.
Artikel 3
Bij verhindering of ontstentenis van de gezaghebber wordt de ambtsketen in de gevallen, bedoeld in artikel 2, gedragen door degene die hem vervangt.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ambtsketen gezaghebbers BES.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 september 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zesde oktober 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht