Besluit van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering betreffende het beheer van de archiefbescheiden van het Bedrijfschap Horeca en Catering (Besluit beheersregels archiefbescheiden Bedrijfschap Horeca en Catering)
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister : de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
b. beheer : het verrichten of doen verrichten van de feitelijke werkzaamheden die nodig zijn voor een goede bewaring, ordening, selectie, toegankelijkheid, vernietiging en overbrenging naar een archiefbewaarplaats van archiefbescheiden;
c. zorg : de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beheer van archiefbescheiden en voor die zaken die noodzakelijk zijn om efficiƫnt en effectief archiefbeheer mogelijk te maken, zoals huisvesting, deskundig personeel en financiƫle middelen;
d. archiefbescheiden : bescheiden, ongeacht hun vorm, door het bedrijfschap ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
e. selectielijst : een lijst waarin de archiefbescheiden zijn omschreven van het bedrijfschap, waarbij is aangegeven of deze voor blijvende bewaring in aanmerking komen of voor vernietiging na een aangegeven termijn;
f. archiefbewaarplaats : bewaarplaats die is aangewezen voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden;
g. archiefruimte : ruimte die wordt gebruikt voor de bewaring van archiefbescheiden die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen en archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen, in afwachting van hun overbrenging naar een archiefbewaarplaats;
Artikel 2
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het beheer van de archiefbescheiden van het bedrijfschap.
1.
De secretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het archiefbeheer van het bedrijfschap.
2.
Het secretariaat is belast met de uitvoering van het archiefbeheer van het bedrijfschap.
Artikel 4
De secretaris van het bedrijfschap stelt in samenwerking met het Nationaal Archief een selectielijst op, die door de minister wordt vastgesteld.
1.
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de vernietiging van archiefbescheiden die voor vernietiging in een selectielijst zijn opgenomen, zo spoedig mogelijk nadat de in die lijst opgenomen bewaartermijn is verstreken en er controle heeft plaatsgevonden op mogelijke bijzondere omstandigheden die opschorting van de vernietiging rechtvaardigen.
2.
Het onderhoud van de selectielijsten en de controle, bedoeld in het eerste lid, worden door het secretariaat uitgevoerd.
3.
Indien ingevolge het tweede lid een selectielijst gewijzigd dient te worden, wordt de procedure van artikel 4 gevolgd.
1.
De te vernietigen archiefbescheiden worden aangeboden aan een gespecialiseerd vernietigingsbedrijf.
2.
Archiefbescheiden die volgens de selectielijst overgebracht moeten worden naar een archiefbewaarplaats mogen door het dagelijks bestuur slechts vervangen of vervreemd worden na machtiging van de minister.
3.
De secretaris ondertekent een verklaring waarin een specificatie van de vernietigde, vervangen of vervreemde archiefbescheiden is opgenomen.
1.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de bewerking en overbrenging naar een archiefbewaarplaats van archiefbescheiden die daarvoor overeenkomstig de selectielijst in aanmerking komen.
2.
De secretaris ondertekent een verklaring waarin een specificatie van de overgebrachte archiefbescheiden en een eventuele beperking van de openbaarheid daarvan is opgenomen.
Artikel 8
Het secretariaat is belast met de inrichting en het beheer van de archiefruimte, overeenkomstig de daartoe geldende regelgeving.
Artikel 9
Het verstrekken van informatie aan derden omtrent archiefbescheiden dan wel het inzage geven in archiefbescheiden geschiedt uitsluitend na toestemming daartoe van de secretaris.
Artikel 10
Het bestuur kan bij besluit een uitvoeringsregeling vaststellen met nadere voorschriften over de uitvoering, met daarin als bijlage een bestandoverzicht.
Artikel 11
Bij organisatieverandering en/of opheffing wordt conform artikel 4 van de Archiefwet 1995 een voorziening getroffen omtrent het beheer van de archiefbescheiden met het doel om de archiefbescheiden over te dragen aan de rechtsopvolger van het Bedrijfschap Horeca en Catering, danwel in beheer te gegeven aan de Sociaal Economische Raad, hetzij over te brengen naar het Nationaal Archief.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheersregels archiefbescheiden Bedrijfschap Horeca en Catering.
Zoetermeer, 5 juni 2013
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
+ 3. Uitvoering
+ 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht