Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 maart 2013 nr. IENM/BSK-2013/46052, houdende benoeming leden Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart en de Eemscommissie
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel IX, paragraaf 2, van het op 19 april 1839 te Londen tot stand gekomen Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden (Trb. 1955, 157) en gelet op artikel 29, tweede lid, van het op 8 april 1960 te ’s-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding, met Bijlagen en Slotprotocol (Eems-Dollardverdrag) (Trb. 1960, nr. 69);
Besluit:
Artikel 1. Benoeming leden Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
Permanent Commissaris van toezicht op de Scheldevaart zijn:
een directeur van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu belast met maritieme zaken;
de Hoofdingenieur-Directeur van het organisatie-onderdeel Zee & Delta, voorheen de dienst Noordzee en Zeeland, van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.
een directeur van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu belast met maritieme zaken;
de Hoofdingenieur-Directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat onder wiens verantwoordelijkheid het nautisch beheer van de Eems valt; en
een door de Directeur Generaal Ruimte en Water aan te wijzen ambtenaar.
Artikel 3. Intrekken besluiten
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a. Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 februari 2008 houdende eervol ontslag en benoeming van een permanent commissaris van toezicht op de Scheldevaart (HDJZ/SCH/2008-153) (Stcrt 44);
b. Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 1 juni 2012 houdende eervol ontslag en benoeming van een permanent commissaris van toezicht op de Scheldevaart (IENM/BSK-2012/80996) (Stcrt 12062);
c. Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 september 2009, nr. DJZ/BR/0559-2009, tot wijziging van de samenstelling van de Permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie (Stcrt 14386).
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang 1 april 2013 met dien verstande dat artikel 1, aanhef en tweede gedachtestreepje, en artikel 3, onderdeel a, terugwerken tot en met 1 maart 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming leden Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
Artikel 2. Benoeming leden Permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie
Artikel 3. Intrekken besluiten
Artikel 4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht