Besluit van 13 augustus 2010, houdende nadere regels inzake de bij benoeming en herbenoeming van de gezaghebber te volgen procedure (Besluit benoemingsprocedure gezaghebber BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2010, 2010-0000428573, CZW/WSG;
Gelet op artikel 73 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
De Raad van State gehoord (advies van 28 juli 2010, nr. W04.10.0295/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 augustus 2010, nr. 2010-0000525170, CZW/WSG;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Wanneer het ambt van gezaghebber van een openbaar lichaam open valt, zendt de Rijksvertegenwoordiger binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor deze functie is opengesteld, een met redenen omklede aanbeveling van ten minste twee personen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.
2.
De Rijksvertegenwoordiger verschaft zich de informatie over de sollicitant welke hij nodig acht. De door hem gevraagde en ontvangen inlichtingen alsmede andere ambtsberichten komen niet ter beschikking van de vertrouwenscommissie uit de eilandsraad van het desbetreffende openbaar lichaam.
3.
De Rijksvertegenwoordiger verstrekt de vertrouwenscommissie een selectie van kandidaten die hij in beginsel voor benoeming geschikt acht. Hij stelt de vertrouwenscommissie de naar zijn oordeel wenselijke persoonlijke gegevens uit de sollicitatie van de geselecteerde ter beschikking, tenzij de geselecteerde hem heeft laten weten dat verstrekking van die gegevens op bezwaar stuit.
4.
Bij het opstellen van de aanbeveling betrekt de Rijksvertegenwoordiger de opvattingen van de vertrouwenscommissie. Het op schrift gestelde oordeel van de vertrouwenscommissie en het verslag van het eventuele gesprek met de vertrouwenscommissie voegt hij bij zijn aanbeveling.
1.
De Rijksvertegenwoordiger zendt een voorstel tot herbenoeming van een gezaghebber ten minste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan, aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij brengt hierbij verslag uit omtrent de wijze van ambtsvervulling van betrokkene gedurende de lopende ambtsperiode.
2.
Alvorens een voorstel te doen tot herbenoeming van de gezaghebber, overlegt de Rijksvertegenwoordiger achter gesloten deuren met de eilandsraad over de wijze van ambtsvervulling van de gezaghebber. De eilandsraad stelt het bestuurscollege in de gelegenheid een eilandgedeputeerde af te vaardigen die aan het overleg deelneemt. Van het overleg wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar is.
3.
Bij het opstellen van zijn voorstel tot herbenoeming betrekt de Rijksvertegenwoordiger de opvattingen van de eilandsraad. Het verslag, bedoeld in het tweede lid, voegt de Rijksvertegenwoordiger bij het voorstel tot herbenoeming.
4.
Er geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het verslag, bedoeld in het eerste lid, en de beraadslagingen en het verslag, bedoeld in het tweede lid.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoemingsprocedure gezaghebber BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 augustus 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eerste september 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht