Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2011.

Besluit beoordeling ambtenaren BES

Uitgebreide informatie
Besluit beoordeling ambtenaren BES
a. ambtenaar: degene die door Onze Minister is aangesteld om in openbare dienst op Bonaire, Sint Eustatius of Saba werkzaam te zijn;
b. beoordeling: een op grond van dit besluit vastgelegde waardering ten aanzien van het functioneren van de ambtenaar in een beoordelingsperiode;
c. beoordelingsautoriteit: de functionaris die de beoordeling vaststelt;
d. beoordelingsadviseur: de door de beoordelingsautoriteit aangewezen functionaris die binnen de dienst zorgdraagt voor de goede gang van zaken omtrent de personeelsbeoordeling;
e. functie: ieder samenhangend geheel van werkzaamheden en diensten dat door een ambtenaar wordt verricht;
f. gedragscriteria: aspecten van het arbeidsgedrag van belang voor het vormen van een oordeel over de functievervulling van de ambtenaar en toepasbaar op een veelheid van functies;
g. functiegezichtspunten: aspecten en afspraken met betrekking tot de functievervulling gebaseerd op de organisatiedoelstelling, functieomschrijving en de gestelde prioriteiten;
h. informant: de door de beoordelaars aangewezen functionaris, die inlichtingen van feitelijke aard over het functioneren van de te beoordelen ambtenaar kan verstrekken;
i. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
1.
Onverminderd het bepaalde in het tweede tot en met vierde lid, geschiedt de beoordeling door een eerste en een tweede beoordelaar. De eerste beoordelaar is de directe chef van degene die wordt beoordeeld dan wel een andere door de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland aangewezen functionaris. De tweede beoordelaar is de directe chef van de eerste beoordelaar. Als beoordelingsautoriteit treedt op de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland.
2.
Ten aanzien van het staflid dat direct valt onder de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland is de eerste beoordelaar de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland en treedt als tweede beoordelaar op degene die wordt aangewezen door de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland. Als beoordelingsautoriteit treedt op de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland.
3.
De chef die direct valt onder de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland wordt beoordeeld door de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland. Als beoordelingsautoriteit treedt op Onze Minister.
4.
Ten aanzien van de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland is de eerste beoordelaar de staatssecretaris van het desbetreffende ministerie en is de minister van het desbetreffende ministerie de tweede beoordelaar. Is geen staatssecretaris benoemd, dan treedt de minister van het desbetreffende ministerie op als eerste beoordelaar en de minister ad interim van het desbetreffende ministerie als tweede beoordelaar. Als beoordelingsautoriteit treedt op Onze Minister.
1.
Een beoordeling vindt plaats in de gevallen, bedoeld in artikel 6 van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES.
2.
Voorts vinden beoordelingen plaats in de volgende gevallen:
a. indien ten aanzien van een ambtenaar met een tijdelijk dienstverband een vaste aanstelling wordt overwogen;
b. indien de beoordelaars van oordeel zijn dat het functioneren van de ambtenaar daartoe aanleiding geeft;
c. indien de beoordelingsautoriteit daartoe opdracht geeft;
d. indien de ambtenaar dit verzoekt.
3.
Een beoordelingsperiode beslaat een tijdvak van tenminste 6 maanden en ten hoogste 12 maanden.
4.
Een beoordelingsperiode kan niet een periode of een deel van een periode omvatten waarover reeds een beoordeling is vastgesteld.
1.
Een beoordeling wordt opgemaakt op grond van de functiegezichtspunten en gedragscriteria.
2.
Het opmaken van de beoordeling geschiedt met inachtneming van de voor betrokkene geldende functiebeschrijving dan wel, bij afwezigheid daarvan, de door of vanwege de beoordelingsautoriteit opgedragen werkzaamheden/taken en de daaraan verbonden functie-eisen. Eisen waarvan de ambtenaar buiten zijn schuld geen kennis droeg, blijven daarbij buiten beschouwing.
3.
Indien de feitelijk verrichte werkzaamheden afwijken van die welke in het tweede lid zijn bedoeld, worden die vermeld op het beoordelingsformulier.
1.
Een beoordeling wordt door de eerste beoordelaar in overleg met de tweede beoordelaar opgemaakt op het beoordelingsformulier zoals dat met de daarbij behorende instructie is gevoegd als bijlage bij dit besluit. Indien tussen de beoordelaars eventueel over één of meer punten geen overeenstemming kan worden bereikt, maakt de eerste beoordelaar daarvan aantekening op het beoordelingsformulier.
2.
De beoordelaars maken vervolgens op het in het eerste lid bedoelde formulier een beoordelingsadvies op waarna het formulier door de beoordelaars wordt ondertekend.
3.
In de gevallen dat een beoordelingsautoriteit als beoordelaar optreedt, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.
4.
De eerste beoordelaar kan, al dan niet op verzoek van de te beoordelen ambtenaar, bepalen dat één of meer functionarissen die direct zicht hebben op het functioneren van de te beoordelen ambtenaar als informant optreden ten behoeve van de beoordelaars.
1.
De beoordeling en het beoordelingsadvies, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, nadat die is opgemaakt ter kennis van de beoordelingsautoriteit gebracht.
2.
De beoordelingsautoriteit gaat na of hij zich op grond van eigen wetenschap met de beoordeling kan verenigen. De beoordelingsautoriteit kan op grond van gegronde argumenten wijzigingen in de beoordeling aanbrengen na overleg met de beoordelaars.
3.
De beoordelingsautoriteit beslist na overleg met de beoordelaars over de punten, waarop deze geen overeenstemming hebben bereikt.
4.
De beoordelingsautoriteit parafeert binnen 5 werkdagen na ontvangst de beoordeling voor een principeakkoord en geeft de beoordeling terug aan de eerste beoordelaar.
1.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na het opmaken van de beoordeling, wordt deze door de eerste beoordelaar besproken met de beoordeelde ambtenaar, waarbij hem de gelegenheid wordt geboden zijn mening daarover kenbaar te maken. De beoordeelde ambtenaar ontvangt daartoe uiterlijk 5 werkdagen voor het gesprek een afschrift van de over hem opgemaakte beoordeling.
2.
De beoordelingsadviseur kan bij het gesprek aanwezig zijn indien de eerste beoordelaar dit wenselijk acht of de beoordeelde ambtenaar daarom verzoekt.
3.
Na dat gesprek wordt een samenvatting van het beoordelingsgesprek gemaakt door de eerste beoordelaar. Hij geeft daarbij aan welke eventuele wijzigingen hij naar aanleiding van het gesprek voorstelt aan de beoordelingsautoriteit.
4.
Indien de beoordelingsadviseur ook aanwezig was bij het gesprek maakt hij een rapport inhoudende zijn bevindingen op. Hij doet dit rapport toekomen aan de beoordelingsautoriteit.
1.
De ambtenaar kan binnen 5 werkdagen na het beoordelingsgesprek schriftelijk bezwaar tegen de beoordeling indienen bij de beoordelingsautoriteit.
2.
De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld het bezwaar binnen 5 werkdagen na de indiening ervan mondeling bij de beoordelingsautoriteit toe te lichten. Deze kan bepalen dat andere personen bij dit gesprek aanwezig zijn.
3.
De beoordelingsautoriteit stelt de beoordeling vervolgens vast en deelt de ambtenaar binnen 5 werkdagen, na te zijn gehoord, schriftelijk mee of en zo ja welke wijzigingen zij in de beoordeling heeft aangebracht. Daarbij vermeldt zij in voorkomend geval de redenen waarom niet of niet volledig aan de bezwaren is tegemoet gekomen.
4.
De ambtenaar tekent vervolgens de vastgestelde beoordeling voor gezien en ontvangt vervolgens een afschrift van de beoordeling dat door hem voor ontvangst wordt getekend.
5.
In de gevallen waarin een beoordelingsautoriteit als beoordelaar optreedt, zijn het eerste tot en met vierde lid van overeenkomstige toepassing.
1.
Indien de ambtenaar geen bezwaar heeft ingediend binnen de in artikel 8, eerste lid, bedoelde termijn, stelt de beoordelingsautoriteit de beoordeling vast.
2.
De beoordeelde ambtenaar tekent vervolgens de vastgestelde beoordeling voor gezien en ontvangt vervolgens een afschrift van de beoordeling dat door hem voor ontvangst wordt getekend.
1.
De beoordeelde ambtenaar kan binnen een maand, nadat hij van de beslissing inzake de vaststelling van een beoordeling in kennis is gesteld of, nadat hij geacht kan worden op een andere wijze daarmee bekend te zijn geworden, schriftelijk in beroep gaan bij Onze Minister.
2.
De indiening van een beroepschrift schort de uitvoering van de beslissing waartegen beroep wordt gemaakt niet op.
1.
Tenzij het beroep, bedoeld in artikel 10, kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, wordt de ambtenaar binnen 10 werkdagen na de ontvangst van het beroepschrift in de gelegenheid gesteld over zijn bezwaren te worden gehoord door een door Onze Minister benoemde commissie. De ambtenaar kan tijdens de zitting waarin hij wordt gehoord gebruik maken van de diensten van een raadsman.
2.
Voor alle leden van de commissie geldt, dat zij niet direct bij de totstandkoming van de beslissing of weigering waartegen het bezwaar dient betrokken zijn geweest.
3.
De commissie bestaat uit twee door Onze Minister, voorgedragen personen en voorts uit een vertegenwoordiger, voorgedragen door de tot de Sectorale Overlegcommissie BES toegelaten ambtenarenorganisaties.
4.
De voorzitter wordt door Onze Minister aangewezen uit de leden van de commissie.
5.
De commissie wordt bijgestaan door een beoordelingsadviseur en een secretaris aangewezen door Onze Minister.
1.
De commissie brengt binnen 10 werkdagen na het horen van de ambtenaar advies uit aan Onze Minister.
2.
Onze Minister deelt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het advies van de commissie aan de ambtenaar zijn beslissing op het door deze ingediende beroep mede. Onze Minister licht de ambtenaar daarbij schriftelijk in welke wijzigingen hij in de beoordeling heeft aangebracht. Daarbij vermeldt hij in voorkomend geval de redenen waarom hij niet of niet volledig aan de bezwaren is tegemoet gekomen.
3.
Indien met deze beslissing niet of niet geheel aan het beroep van de ambtenaar wordt tegemoet gekomen, wordt hem in de mededeling, bedoeld in het zesde lid, tevens kenbaar gemaakt dat de beslissing op het beroep een beschikking is als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet ambtenarenrechtspraak BES, en de termijn waarbinnen hij tegen deze beschikking bezwaar kan aantekenen bij het gerecht in ambtenarenzaken.
Artikel 13
[vervallen]
Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beoordeling ambtenaren BES.
Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Het beoordelen
+ Frequentie en tijdvak van beoordelen
+ Criteria bij het opmaken van een beoordeling
+ Het opmaken van de beoordeling
+ De instemming van de beoordelingsautoriteit
+ Het beoordelingsgesprek
+ Het indienen van bezwaar
+ Vaststelling van de beoordeling
+ Administratief beroep
+ Instelling van een commissie
+ De beslissing op het beroep
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht