Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2011.

Artikel 8 Besluit beoordeling ambtenaren BES

Uitgebreide informatie
1.
De ambtenaar kan binnen 5 werkdagen na het beoordelingsgesprek schriftelijk bezwaar tegen de beoordeling indienen bij de beoordelingsautoriteit.
2.
De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld het bezwaar binnen 5 werkdagen na de indiening ervan mondeling bij de beoordelingsautoriteit toe te lichten. Deze kan bepalen dat andere personen bij dit gesprek aanwezig zijn.
3.
De beoordelingsautoriteit stelt de beoordeling vervolgens vast en deelt de ambtenaar binnen 5 werkdagen, na te zijn gehoord, schriftelijk mee of en zo ja welke wijzigingen zij in de beoordeling heeft aangebracht. Daarbij vermeldt zij in voorkomend geval de redenen waarom niet of niet volledig aan de bezwaren is tegemoet gekomen.
4.
De ambtenaar tekent vervolgens de vastgestelde beoordeling voor gezien en ontvangt vervolgens een afschrift van de beoordeling dat door hem voor ontvangst wordt getekend.
5.
In de gevallen waarin een beoordelingsautoriteit als beoordelaar optreedt, zijn het eerste tot en met vierde lid van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Het beoordelen
- Frequentie en tijdvak van beoordelen
- Criteria bij het opmaken van een beoordeling
- Het opmaken van de beoordeling
- De instemming van de beoordelingsautoriteit
- Het beoordelingsgesprek
- Het indienen van bezwaar
- Vaststelling van de beoordeling
- Administratief beroep
- Instelling van een commissie
- De beslissing op het beroep
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht