Besluit van 3 april 1941, houdende bepalingen betreffende gelijkstelling van de Zeevaartdiploma's uitgereikt door of vanwege den Gouverneur van Curaçao met de diploma's uitgereikt door de commissie ingesteld ingevolge de Wet op de Zeevaartdiploma's (Staatsblad 1935, No. 456)
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Gezien de voordracht van 28 Maart 1941, N°. 128 K., van Onze Ministers van Waterstaat, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Koloniën;
Gelet op de Wet op de Zeevaartdiploma's ( Staatsblad 1935, N°. 456) en op artikel 49 der Curaçaosche Staatsregeling;
Overwegende, dat het hier een geval van spoedeischenden aard betreft, zoodat de Staten van Curaçao niet in de gelegenheid kunnen worden gesteld van raad te dienen nopens het ontwerp van dit Besluit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Met de diploma's voor stuurlieden en machinisten, uitgereikt na met gunstigen uitslag afgelegde examens voor een commissie, ingesteld ingevolge de Wet op de Zeevaartdiploma's ( Staatsblad 1935, N°. 456), worden gelijkgesteld de diploma's, uitgereikt door of vanwege den Gouverneur van Curaçao, na met gunstigen uitslag afgelegde examens voor de commissie, ingesteld door dien Gouverneur, met inachtneming van de exameneischen, door en krachtens die Wet bepaald.
Artikel 2
De Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad wordt geplaatst en in werking treedt met ingang van den dag volgende op dien van de afkondiging.
Londen, 3 April 1941
De Minister van Waterstaat,
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
De Minister van Koloniën,
Uitgegeven den tienden April 1941.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht