Besluit beperking kring verzekerden AVBZ BES
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
wet: de Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES .
1.
Niet verzekerd ingevolge de wet is de ingezetene die uitsluitend buiten Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba arbeid verricht.
2.
Verricht de betrokkene zowel in de Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als daarbuiten arbeid dan is hij niet verzekerd ingevolge de wet, indien hij:
a. buiten Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in loondienst arbeid verricht; dan wel
b. niet overeenkomstig het gestelde in artikel 4, eerste lid, van de wet ingezetene is, tenzij hij in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in loondienst werkzaam is.
1.
Niet verzekerd ingevolge de wet is de ingezetene die uitsluitend in dienstbetrekking staat tot een orgaan van een buitenlandse overheid of tot een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, tenzij hij in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is aangeworven dan wel onmiddellijk voorafgaand aan deze dienstbetrekking reeds verzekerd was ingevolge de wet.
2.
Niet verzekerd ingevolge de wet zijn de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van de in het eerste lid bedoelde persoon, tenzij zij in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba arbeid verrichten.
3.
Het tweede lid blijft ingeval van overlijden van de in het eerste lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing op de aldaar bedoelde echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden gedurende een periode van een jaar na de dag van overlijden, tenzij zij in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een verordening van een eilandgebied van Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba inzake financiële bij stand aan onvermogenden ter voorziening in de eerste levensbehoefte.
Artikel 4
Niet verzekerd ingevolge de wet is de ingezetene die behoort tot het vliegend of varend personeel van een buiten Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht tenzij hij in hoofdzaak in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die onderneming in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 5
Niet verzekerd ingevolge de wet is de ingezetene die niet duurzaam in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woonachtig is, en die onder overlegging van een door het bevoegd gezag van een andere mogendheid afgegeven schriftelijke verklaring ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de wet.
Artikel 6
Niet verzekerd ingevolge de wet is de ingezetene die zich metterwoon in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft gevestigd met het oogmerk te worden behandeld, verpleegd of verzorgd als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, tenzij de betrokkene vóór de vestiging in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba reeds verzekerd was ingevolge de wet .
Artikel 7
Niet verzekerd ingevolge de wet is degene die, geen ingezetene zijnde, in het genot is gesteld van een pensioen of een periodieke uitkering ten laste van de begroting van Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of van een der tot Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba behorende eilandgebieden, dan wel van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en die onder overlegging van door het bevoegd gezag van een andere mogendheid afgegeven schriftelijke verklaring ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de wet.
1.
Niet verzekerd ingevolge de wet zijn de leden van de consulaire post van een andere mogendheid, niet zijnde honorair consul, zijn echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden, indien zij geen ingezetene zijn.
2.
Niet verzekerd ingevolge de wet zijn de leden van het particuliere personeel, die uitsluitend in dienst zijn van de in het eerste lid bedoelde leden van de consulaire post indien zij niet duurzaam in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woonachtig zijn of geen ingezetene zijn en die onder overlegging van een verklaring van het bevoegd gezag van een andere mogendheid ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kunnen aantonen dat op hen, een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan zij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kunnen ontlenen als aan de wet.
3.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de aldaar bedoelde leden van de consulaire post of het particuliere personeel voor zover deze in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba arbeid verrichten anders dan uit hoofde van hun dienstbetrekking.
4.
Het eerste en tweede lid is niet van toepassing op de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van het lid van de consulaire post of het particuliere personeel, indien zij in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba arbeid verrichten of voor zolang het aldaar bedoelde lid van de consulaire post in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet van de werking van de wet zijn uitgesloten.
5.
Het eerste en tweede lid blijven ingeval van overlijden van het aldaar bedoelde lid van de consulaire post en het lid van het particuliere personeel van overeenkomstige toepassing op de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van het overleden lid van de consulaire post of het particuliere personeel, gedurende een periode van een jaar na de dag van overlijden, mits zij geen arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een verordening van een eilandgebied van Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba inzake financiële bijstand aan onvermogenden ter voorziening in de eerste levensbehoefte
Artikel 9
Niet verzekerd ingevolge de wet is de vreemdeling die deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig, mits hij woont aan boord van dat vaartuig.
Artikel 10
Niet verzekerd ingevolge de wet is de niet ingezetene die ter zake van in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als de musicus of anderszins als artiest of als beroepssportbeoefenaar in dienstbetrekking verrichte arbeid aan loonbelasting onderworpen is, indien die dienstbetrekking van korte duur is.
1.
De ingezetene die een uitkering ontvangt ingevolge een buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid of ingevolge een regeling van een volkenrechtelijke organisatie, kan op verzoek door het Uitvoeringsorgaan van de verzekering, bedoeld in de wet, worden vrijgesteld tenzij hij in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba arbeid verricht, en mits hij onder overlegging van een schriftelijke verklaring van het bevoegd gezag van het land, krachtens de wettelijke regeling waarvan hij bovenbedoelde uitkering ontvangt, of van de volkenrechtelijke organisatie, krachtens de regeling waarvan hij bovenbedoelde uitkering ontvangt, ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van dat andere land of die volkenrechtelijke organisatie van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de wet .
2.
De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, gaat in met ingang van de datum van het verzoek om vrijstelling doch niet eerder dan op het moment van de buitenlandse uitkering of de uitkering van de volkenrechtelijke organisatie daadwerkelijk wordt ontvangen.
1.
Niet verzekerd ingevolge de wet is de ingezetene die onder overlegging van een door het bevoegd gezag van een andere mogendheid afgegeven schriftelijke verklaring ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet reeds een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de wet, doch slechts voor zolang de betrokkene zulks ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen.
2.
Het aantonen, bedoeld in de laatste zinsnede van het eerste lid, dient, behoudens voor zover het verzoek betrekking heeft op jaren voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit, te geschieden uiterlijk een maand vóór de aanvang van elk nieuw kalenderjaar.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 1997.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking kring verzekerden AVBZ BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 11a.
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht