Besluit van de algemene raad tot beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de Nederlandse orde van advocaten, 1971–1993(1994)
De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten te Den Haag
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 19 december 2013, met kenmerk NA/2013/13090.
Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Nederlandse orde van advocaten 1971–1993(1994)
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
1138 2064
1151 2068
1152 2068
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot na verloop van de in artikel 1 gestelde termijn, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Toestemming kan alleen worden verkregen na een schriftelijk verzoek, voorzien van een onderzoeksopzet met vermelding van de reden waarom raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden noodzakelijk is alsmede informatie van de onderzoeker op welke wijze de privacy van de in de archiefbescheiden genoemde personen wordt beschermd.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot na verloop van de in artikel 1 gestelde termijn, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse orde van advocaten 1971–1993(1994)’.
Den Haag, 4 februari 2014
de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht