Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, periode 1950?1978
De Minister van Justitie,
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 aan de openbaarheid van het, naar het Nationaal Archief, over te brengen archief betreffende de voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, 1950?1978 de volgende beperkingen gesteld:
Als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 ;
1. De archiefbescheiden van bovengenoemd archief, evenals de versie van de inventaris waarin de persoonsnamen zijn opgenomen, zijn niet openbaar vóór 1 januari 2054
2. Raadpleging van de archiefbescheiden is, gelet op art. 15, derde lid van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
de verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden, waarin wordt aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zal worden gewaarborgd;
de verzoeker vult hiertoe het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven van het Ministerie van Justitie in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen. Een exemplaar van het formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de algemene rijksarchivaris het verzoek.
3. De algemene rijksarchivaris bereidt de beschikbaarstelling van de dossiers voor. In de belangenafweging betrekt hij de belangen van alle personen waarvan persoonsgegevens in het dossier zijn opgenomen.
4. Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de algemene rijksarchivaris.
Deze kan uitsluitend toestemming verlenen voor:
reproducties van in dossiers aangetroffen openbare stukken, zoals krantenknipsels;
reproducties van in persoonsdossiers aangetroffen foto’s, persoonlijke brieven, dagboeken, andere soortgelijke documenten, indien deze aantoonbare persoonlijke emotionele waarde hebben voor de verzoeker, indien deze documenten geen belastende aanwijzingen bevatten en het bezit daarvan de belangen van nog levende personen niet onevenredig kan schaden.
De algemene rijksarchivaris kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
5. De openbaarheid van de toegang op het bestand is beperkt: op de studiezaal van het Nationaal Archief wordt een geanonimiseerde versie geplaatst. Specifiek op personen gerichte vragen moeten, met gebruikmaking van het onder punt 2 van dit besluit bedoelde formulier , worden voorgelegd aan de algemene rijksarchivaris.
6. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatcourant.
7. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, periode 1950–1978’.
Den Haag, 14 juli 2010
De
Minister
Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht