Besluit beperking tabaksgebruik BES
Artikel 1
Waar in dit besluit sprake is van een ruimte of van een inrichting worden daaronder niet begrepen ruimten of delen van een inrichting, gelegen in de open lucht.
1.
Als categorieën van ruimten waarin ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Wet beperking tabaksgebruik BES, een verbod om te gebruiken ingesteld en gehandhaafd dient te worden, worden aangewezen alle in de openbare gebouwen.
2.
Het bevoegd gezag kan indien een afzonderlijke ruimte in een openbare gebouw is, besluiten deze ruimte van dit verbod uit te zonderen voor zover geen hinder van tabaksprodukten wordt ondervonden in de ruimten waarin het verbod geldt.
3.
In de ruimten waarvoor een verbod om tabaksprodukten te gebruiken is ingesteld, dient zulks te worden aangeduid met de goed leesbare tekst «roken verboden», danwel met een begrijpelijke aanduiding, anders dan in letters, met dezelfde betekenis.
1.
Degenen die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet beperking tabaksgebruik BES – het beheer hebben over inrichtingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs, voor zover die inrichtingen behoren tot de in het tweede lid aangewezen categorieën, zijn verplicht maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet beperking tabaksgebruik BES.
2.
De categorieën, bedoeld in het eerste lid, zijn:
a. op het terrein van de gezondheidszorg: inrichtingen waarin instellingen voor gezondheidszorg gevestigd zijn zoals ziekenhuizen, waaronder psychiatrische ziekenhuizen, de kraamkliniek, verpleeghuizen, kleuterdagverblijven, consultatiebureau’s en dokterskamers;
b. op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en het sociaal-cultureel werk: inrichtingen zoals bejaardentehuizen, buurtcentra, dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten;
c. op het terrein van de sport: inrichtingen welke voor meer dan helft van de tijd van openstelling worden gebruikt voor de beoefening van sport, anders dan in de open lucht;
d. op het terrein van het onderwijs: onderwijsinrichtingen zoals basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet alsmede beroepsonderwijs en universiteiten.
3.
Met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking tabaksgebruik BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht