Besluit van 20 maart 2003 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit bericht omtrent toelating)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 12 september 2002, Directie Wetgeving, nr. 5184659/02/6;
Gelet op de artikelen 13, tweede lid, en 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 12 november 2002, nr. W03.02 0403/I/K);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 maart 2003, Directie Wetgeving, nr. 5215755/03/6;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde:
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister van Justitie in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk;
openbaar lichaam: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
1.
Onze Minister, Onze Minister van Justitie van Aruba, Onze Minister van Justitie van Curaçao en Onze Minister van Justitie van Sint Maarten wijzen, elk in hun gebied, de autoriteiten en ambtenaren aan, bevoegd tot het afgeven van berichten omtrent toelating.
2.
Onze Minister van Justitie van Aruba, Onze Minister van Justitie van Curaçao en Onze Minister van Justitie van Sint Maarten berichten Onze Minister over de door hen aangewezen autoriteiten en ambtenaren.
Artikel 3
Het bericht omtrent toelating informeert omtrent de periode gedurende welke een persoon tot het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen is toegelaten.
1.
De ingevolge artikel 2, eerste lid, aangewezen autoriteiten en ambtenaren geven op verzoek van de autoriteiten en ambtenaren, die bevoegd zijn tot het in ontvangst nemen van verzoeken om verlening en verklaringen tot verkrijging van het Nederlanderschap, aan hen berichten omtrent toelating af betreffende de in het verzoek genoemde personen.
2.
De berichten betreffen de door de verzoekende autoriteiten en ambtenaren aangegeven periode.
1.
Het bericht omtrent toelating vermeldt, zo mogelijk:
a. de geslachtsnaam en voornaam of voornamen, onderscheidenlijk naam of namen, de geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, adres, geslacht, en nationaliteit(en) van de persoon wiens toelating het betreft;
b. de omschrijving en datum van verlening van de huidige verblijfstitel, alsmede de datum van verstrijken van de geldigheid ervan, dan wel de datum waarop het verblijfsrecht van deze persoon van rechtswege is ontstaan;
c. de periode of perioden van ononderbroken toelating van deze persoon in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen, binnen de in artikel 4 bedoelde periode,
d. indien daarom is verzocht: de omschrijving van de verblijfstitel of verblijftitels die deze persoon in de periode van één jaar onmiddellijk voorafgaande aan de datum van afgifte van dit bericht omtrent toelating heeft bezeten.
2.
Het bericht omtrent toelating wordt voorzien van de datum van afgifte, de handtekening van de behandelend ambtenaar en het dienststempel.
1.
Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de gevallen waarin een bericht omtrent toelating kan worden verzocht alsmede met betrekking tot de inhoud en de vorm van het verzoek.
2.
Over de inhoud en de vorm van verzoeken tot afgifte van berichten omtrent toelating overlegt hij met Onze Minister van Justitie van Aruba, Onze Minister van Justitie van Curaçao respectievelijk Onze Minister van Justitie van Sint Maarten.
1.
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in werking treedt.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bericht omtrent toelating.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.
Santiago de Chile, 20 maart 2003
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Uitgegeven de achtentwintigste maart 2003
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken