Besluit van 11 december 2002, houdende regels inzake beschikbaarstelling van politieambtenaren ten behoeve van de inzet in het kader van vredesmissies
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2002, nr. EA2002/89745, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie;
Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 18 november 2002, nr. W04.02.0459/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2002, nr. EA2002/99154, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop gebaseerde regeling wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
b. betrokkene: de ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel a en b, van de Politiewet 2012, en de ambtenaar, bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, die door het bevoegd gezag, bedoeld in het Besluit algemene rechtspositie politie , buitengewoon verlof wordt verleend met behoud van bezoldiging ten behoeve van uitzending ingevolge dit besluit;
c. missiegebied: een door een volkenrechtelijke organisatie of een in het kader van een internationale overeenkomst waarbij Nederland partij is, aangewezen gebied waarin inzet van civiele politie plaatsvindt.
1.
De betrokkene kan op zijn verzoek door Onze Minister ter beschikking worden gesteld ten behoeve van uitzending naar een missiegebied.
2.
Uitzending naar een missiegebied vindt plaats ten behoeve van het uitvoeren van de politietaak, het geven van opleidingen, ondersteuning bij de opbouw van een civiele politie-organisatie, het leveren van specifieke technische expertise of het uitvoeren van waarnemersmissies.
3.
Slechts de betrokkene die is aangesteld voor de politietaak, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Politiewet 2012 wordt uitgezonden ten behoeve van het uitvoeren van de politietaak.
4.
De duur van de uitzending bedraagt 6 maanden, te verlengen tot ten hoogste een jaar. In bijzondere omstandigheden kan van deze termijnen worden afgeweken.
Artikel 3
Onze Minister stelt voor de beschikbaarstelling en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt, nadere regels vast die in ieder geval bepalingen bevatten over:
a. medische keuring;
b. werkgeverslasten;
c. de bezoldiging en de toelagen;
d. de voorzieningen bij de beschikbaarstelling en bij de be√ęindiging daarvan;
e. de voorzieningen bij verblijf in het missiegebied;
f. voorzieningen bij ongevallen;
g. verlof.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 december 2002
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de negentiende december 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht