Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2014.

Besluit bestuurlijke boetes Bankwet 1998

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 november 2012 tot vaststelling van het bedrag van de bestuurlijke boetes, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Bankwet 1998 (Besluit bestuurlijke boetes Bankwet 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 oktober 2012, FM/2012/1511 M, directie Financiële Markten;
Gelet op artikel 6a, derde lid, van de Bankwet 1998;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 november 2012, no. W06.12.0447/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 16 november 2012, FM/2012/1663 U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het basisbedrag voor de op te leggen bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Bankwet 1998, bedraagt:
a. € 25.000, indien de overtreding betrekking heeft op eurobankbiljetten;
b. € 10.000, indien de overtreding betrekking heeft op euromunten.
2.
De Bank kan het basisbedrag met ten hoogste 50% verlagen of verhogen, indien de ernst of de duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
3.
Voorts kan de Bank het basisbedrag met ten hoogste 50% verlagen of verhogen, indien de mate van verwijtbaarheid een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestuurlijke boetes Bankwet 1998.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 november 2012
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht