Besluit van 11 juni 2009, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes (Besluit bestuurlijke boetes financiële sector)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 mei 2009, nr. FM/2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;
Gelet op de artikelen 176, tweede lid en 179, eerste lid, van de Pensioenwet, artikelen 10d, vijfde lid en 10e van de Sanctiewet 1977, artikelen 9b, tweede lid en 9c, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikelen 1:80, tweede lid en 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 54, tweede lid en 55, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren, artikelen 171, tweede lid en 174, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikelen 19, tweede lid en 20, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2009, nr. W06.09.0076/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, van 2 juni 2009, nr. FM 2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De toezichthouder stelt een bestuurlijke boete in de tweede of derde categorie vast op het basisbedrag.
2.
De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de ernst of duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
3.
De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de mate van verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
Artikel 3
De door de toezichthouder met toepassing van artikel 2 vast te stellen bestuurlijke boete wordt verdubbeld indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding.
1.
De toezichthouder houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de overtreder.
2.
De toezichthouder kan op basis van het eerste lid de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met maximaal 100 procent.
Artikel 4a
Onverminderd de artikelen 2, 3 en 4 houdt de toezichthouder bij het vaststellen van een bestuurlijke boete die wordt opgelegd aan een bank of een beleggingsonderneming als bedoeld in de verordening kapitaalvereisten ter zake van een overtreding van de verordening kapitaalvereisten of het ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de wet bepaalde, rekening met de omstandigheden, bedoeld in artikel 70 van de richtlijn kapitaalvereisten.
Artikel 4b
Onverminderd de artikelen 2, 3 en 4 houdt de toezichthouder bij het vaststellen van een bestuurlijke boete die wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ter zake van een overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens de hoofdstukken 5.1a of 5.3 van de wet, met uitzondering van een overtreding van de artikelen 5:25c zesde tot en met negende lid, 5:25i en 5:36 van de wet, rekening met alle relevante omstandigheden, waaronder, in voorkomend geval, de omstandigheden genoemd in artikel 28 quater van de richtlijn transparantie.
Artikel 5
Overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht is beboetbaar volgens de tweede categorie.
Artikel 6
Overtreding van artikel 10b van de Sanctiewet 1977 is beboetbaar volgens de eerste categorie.
Artikel 7
Overtreding van artikel 1 van het Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996 is beboetbaar volgens de derde categorie
Artikel 8
Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 , is als volgt beboetbaar: 6, derde lid 7, eerste tot en met het vierde lid
Artikel Boetecategorie
2
1
Artikel 10
Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt beboetbaar: Algemeen deel Deel Markttoegang financiële ondernemingen Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen Deel Gedragstoezicht financiële markten Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft Besluit reikwijdtebepalingen Wft Besluit prudentiële regels Wft Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 Besluit marktmisbruik Wft Besluit openbare biedingen Wft Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft
  Boetecategorie
Wet op het financieel toezicht  
 
1:10 2
1:28, tweede en derde lid 3
1:58, tweede lid 3
1:58a, tweede lid 3
1:58b, tweede lid 3
1:58c, derde lid 3
1:59, tweede lid 3
1:67, eerste lid 3
1:74, eerste lid 2
1:74, eerste lid, voor zover het inlichtingen betreft voor het opstellen en uitvoeren van een afwikkelingsplan 3
1:74, eerste lid, voor overige inlichtingen 2
1:75, eerste lid, voor zover het betreft de niet-naleving van een met betrekking tot artikel 4:24a, eerste of tweede lid, gegeven aanwijzing 3
1:75a 2
1:76, zesde lid, aanhef en onderdeel a 2
1:77, eerste lid 3
1:89 2
1:113 3
1:114, eerste en tweede lid 3
1:116 3
1:117, eerste tot en met derde lid 3
1:118 3
1:119 3
1:120, eerste en tweede lid 3
1:121, eerste lid 3
1:124, eerste lid 3
1:125, eerste en tweede lid 3
1:127 3
1:128, tweede en derde lid 3
   
 
2:3.0a, eerste lid 2
2:3.0a, vierde lid 1
2:3.0b, eerste lid 3
2:3.0c 2
2:3.0e 2
2:3.0f, eerste lid 2
2:3.0f, tweede en vierde lid 1
2:3.0g 3
2:3.0h 2
2:3.0j 2
2:3.0k, eerste lid 2
2:3.0k, tweede en vierde lid 1
2:3.0l 3
2:3.0m 2
2:3a, eerste lid 3
2:3e, eerste lid 3
2:4, eerste lid 3
2:6, eerste lid 3
2:8, eerste lid 3
2:9, eerste en tweede lid 1
2:10, eerste lid en tweede lid 1
2:10, vierde lid 2
2:10a, eerste lid 3
2:10e, eerste lid 3
2:10f, eerste lid 3
2:11, eerste lid 3
2:15, eerste lid 1
2:15, tweede lid 2
2:16, eerste en derde lid 3
2:18, eerste lid 1
2:18, tweede lid 2
2:20 3
2:25, eerste lid 1
2:25, tweede lid 2
2:26 2
2:26a. eerste lid 3
2:26c, eerste lid 3
2:26d, eerste lid 3
2:26f, eerste lid 3
2:27, eerste lid 3
2:35 1
2:36, eerste en tweede lid 3
2:36, derde en vierde lid 1
2:36, vijfde lid 2
2:38, eerste lid 1
2:38, tweede lid 2
2:39, eerste en tweede lid 1
2:40, eerste lid 3
2:45, eerste lid tot en met derde lid 1
2:45, vierde lid 2
2:46, eerste lid tot en met derde lid 1
2:48, eerste lid 3
2:50, eerste lid 3
2:52, eerste lid 1
2:53, eerste en tweede lid 1
2:54, eerste en tweede lid 1
2:54, vierde lid 2
2:54a, eerste lid 3
2:54c, eerste lid 3
2:54d, eerste lid 3
2:54f, eerste lid 3
2:54g, eerste lid 3
2:54i, eerste lid 3
2:54l, eerste lid 3
2:54n, eerste en tweede lid 3
2:54n, vierde lid 2
2:540 3
2:54q 3
2:55, eerste lid 3
2:60, eerste lid 3
2:65 3
2:66a, derde lid 3
2:66a, zesde lid 2
2:67b, derde lid 1
2:69b, eerste en tweede lid 3
2:70 3
2:70a, derde lid 3
2:71, eerste lid 1
2:72, eerste lid 1
2:73, eerste en tweede lid 1
2:75, eerste lid 3
2:80, eerste lid 3
2:81, derde lid 1
2:84, tweede lid 1
2:86, eerste lid 3
2:90, tweede lid 1
2:92, eerste lid 3
2:96, eerste lid 3
2:99, vierde en vijfde lid 1
2:100, tweede lid 2
2:101, eerste lid 1
2:102, eerste lid 1
2:103 2
2:103a, eerste lid 2
2:106.0a 1
2:106a, eerste lid 2
2:107, eerste lid 1
2:107a, eerste en tweede lid 1
2:108, eerste lid 1
2:110, eerste lid 1
2:111, eerste lid 1
2:112, eerste lid 1
2:114, eerste lid 1
2:115, eerste lid 1
2:117, eerste lid 1
2:118, eerste lid 1
2:120, eerste lid 1
2:121, eerste lid 1
2:121a, eerste lid 1
2:121c, eerste, vijfde en zesde lid 2
2:121d, eerste, vijfde en zesde lid 2
2:121e 3
2:121f 2
2:121g 3
2:121h 3
2:122, eerste en vierde lid 1
2:122a, eerste lid 1
2:123, eerste, derde en vierde lid 1
2:125, eerste lid 1
2:126, eerste lid 1
2:127, eerste lid 1
2:128, vijfde lid 1
2:129, eerste en derde lid 1
2:130, eerste lid 1
   
 
3:5, eerste lid 3
3:5, vierde lid 2
3:6, eerste lid 3
3:6, vierde lid 2
3:7, eerste lid 3
3:7, vierde lid 2
?3:8, eerste en derde lid 3
?3:8, tweede, vierde en vijfde lid 2
3:9, eerste lid 3
3:10, eerste lid 3
3:10, derde lid 1
3:15, eerste en tweede lid 2
3:16, eerste tot en met derde lid 2
3:17, eerste lid 3
?3:17a 2
3:17b, eerste tot en met derde en vijfde lid 2
3:17c, eerste en derde lid 2
3:18, eerste en tweede lid 2
3:18b, eerste lid 3
3:19, eerste en tweede lid 2
3:19a, 2
3:20 2
3:20a 3
3:21, eerste en tweede lid 2
3:24 2
3:24.0b 2
3:29, eerste lid 2
3:29, tweede lid 1
3:29b 2
3:29c, eerste lid 2
3:30, eerste lid 2
3:32 2
3:34 2
3:35 2
3:35a, eerste en tweede lid 2
3:36, eerste, tweede lid 3
3:36, derde en zesde lid 2
3:37, eerste tot en met derde lid 2
3:38 2
3:38a 3
3:39, eerste en tweede lid 2
3:40 2
3:41 1
3:42 1
3:43, tweede lid 1
3:44, eerste lid 2
3:47, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid 2
3:48 1
3:51 3
3:52 1
3:53, eerste lid 3
3:53, tweede en derde lid 1
3:53, zesde lid 3
3:54, derde lid 3
3:55, tweede lid 3
3:57, eerste, tweede, vierde en zesde lid 3
3:57, vijfde lid 3
3:57a 3
3:59, tweede lid 3
3:62, tweede lid 3
?3:62a, derde lid 2
3:62a, derde lid 3
3:62a, derde en vierde lid 2
3:62a, vierde lid 2
3:62a, vijfde lid 3
?3:62b, eerste en tweede lid 3
3:63, eerste en tweede lid 3
3:63, derde lid 3
?3:66 2
3:67, eerste en tweede lid 3
3:67, derde en vierde lid 2
3:68, eerste lid 3
3:68, derde lid 2
3:68a, eerste lid 2
3:69, eerste lid 3
3:69, tweede lid 2
3:69a 2
3:70, eerste lid 1
3:71, eerste lid 1
3:71, tweede lid 2
3:72, eerste, derde en zevende lid 2
3:72, vierde en zesde lid 1
3:73 1
3:73a 3
3:73b 2
3:73c, eerste en tweede lid 2
3:74, eerste lid 1
?3:74a 2
3:74a, eerste, tweede, derde en vijfde lid 2
3:74b, eerste en tweede lid 2
3:74c 2
3:75 2
3:76, eerste en tweede lid 1
3:77 2
3:78, eerste lid 1
3:81, eerste en derde lid 1
3:82, eerste en tweede lid 2
3:83, eerste lid 1
3:86, eerste en tweede lid 2
3:87, eerste lid 1
3:88, eerste en tweede lid 2
3:95, eerste lid 3
3:96, eerste lid 3
3:96, vierde lid 2
3:97 3
3:99, eerste lid 2
?3:103 3
3:104, eerste en derde lid 2
3:105, vierde lid 2
3:106, eerste lid 2
3:108, eerste tot en met derde lid 1
3:110, vierde en vijfde lid 1
3:111, derde lid 2
3:111a. eerste lid 3
3:111a, tweede lid 2
3:111b, eerste lid 2
3:111c 2
3:112, eerste lid 2
3:113, eerste en tweede lid 2
3:116 1
3:119, eerste lid 1
3:120, eerste tot en met vijfde en zevende lid 1
3:124, tweede lid 1
3:125, eerste lid 1
3:129, eerste en tweede lid 1
3:130, eerste lid 2
3:131, eerste lid 2
3:131, eerste lid 2
3:131a, eerste lid 2
3:132, derde lid 2
3:135, eerste, tweede en zesde lid 2
3:135, derde lid 3
3:136, eerste lid 2
3:137, eerste lid 3
3:141, eerste lid 2
3:143 3
3:144, eerste lid 2
3:146, eerste lid 2
3:148, eerste lid 2
3:151, derde lid 2
3:153 2
3:155, eerste en derde lid 2
3:156, zesde lid 2
3:158, derde en vierde lid 2
?3:159ai, tweede lid 2
3:175 derde lid 2
3:196 3
3:259, eerste en tweede lid 3
3:262 2
3:263, eerste tot en met derde lid 2
3:264, eerste lid 2
3:267, derde en vierde lid 2
3:267.0a 2
3:267a, eerste tot en met vierde lid 2
3:267b, eerste tot en met derde lid 2
3:267c, eerste lid 2
3:267h, eerste lid 2
3:269, eerste en tweede lid 2
3:269a, derde lid 2
3:273, eerste lid 1
3:277a, eerste lid 2
3:281a, tweede en derde lid 2
3:281b, eerste en tweede lid 2
3:284, eerste lid 2
3:288a, eerste tot en met derde en vijfde lid 3
3:288b, eerste en tweede lid 3
3:288d 2
3:288e, eerste en tweede lid 2
3:288f, eerste en tweede lid 2
3:288h, tweede tot en met vijfde lid 2
3:288i, eerste, derde, vierde en zesde lid 2
3:296, eerste, tweede, derde en achtste lid 3
3:296, vierde lid 2
3:297, eerste en tweede lid 2
3:297, vijfde lid 3
3:298, eerste, tweede lid 2
3:298, vijfde lid 3
3:299, eerste lid 3
3:299, eerste en tweede lid 2
3:301, eerste lid 2
3:302, eerste lid 2
3:303, eerste en tweede lid 1
3:304 1
3:305, eerste, tweede en vierde lid 3
   
Deel  
3A:13, eerste en derde lid 2
3A:14, eerste lid 3
3A:15, eerste lid 3
3A:16, eerste lid 3
3A:22, eerste en tweede lid 2
3A:26, vierde lid 2
3A:36  
3A:42, tweede lid 2
3A:45, eerste en tweede lid 2
3A:47, eerste tot en met derde lid 2
3A:48, derde, vijfde en zesde lid 2
3A:71, tweede lid 3
   
 
4:3, eerste lid 3
4:3, vierde lid 2
4:4, eerste lid 3
4:4a 3
4:5, tweede lid 1
4:6, eerste lid 2
4:6a, eerste lid 1
?4:9, eerste lid 3
?4:9, tweede lid 2
?4:9b, eerste lid 3
4:10, eerste lid 3
4:11, eerste en tweede lid 3
4:11, vierde lid 1
4:13, eerste en tweede lid 2
4:14, eerste lid 3
4:15, eerste lid 2
4:15a, eerste, tweede en vierde lid 2
4:16, eerste lid 2
4:17, eerste lid 2
4:18a, eerste en tweede lid 2
4:18b, tweede en derde lid 2
4:18c, derde lid 2
4:18d, eerste en tweede lid 2
4:18e, eerste en tweede lid 2
4:19, eerste tot en met het derde lid 2
4:20, eerste en derde lid 2
4:21 1
4:22, eerste en tweede lid 2
4:23, eerste en tweede lid 2
4:24, eerste en derde lid 2
4:24, tweede lid 3
4:25, eerste lid 2
4:25b, eerste en tweede lid 2
4:25d 2
4:26, eerste en derde tot en met achtste lid 2
4:26, tweede lid 1
4:27, eerste, tweede en vierde lid 2
4:29, vierde lid 2
4:30a, eerste tot en met derde lid 2
4:31, eerste tot en met derde lid 2
4:31a 2
4:32, eerste en tweede lid 2
artikel 4:33, eerste lid 2
4:34, eerste en tweede lid 3
4:35 3
4:37c 2
4:37d, eerste en derde lid 2
4:37e, eerste en tweede lid 2
4:37f, eerste en tweede lid 2
4:37h, eerste lid 2
4:37i 2
4:37j 2
4:37k, eerste tot en met vierde lid 2
4:37l, eerste tot en met derde lid 3
4:37m, eerste lid 2
4:37n 1
4:37o, eerste tot en met vierde lid 1
4:37s, eerste lid 2
4:37t 2
4:37u 2
4:37v, eerste, derde en vierde lid 2
4:37y 2
4:37z, eerste, derde en vierde lid 2
4:39 2
4:40 2
4:42 2
4:43, eerste lid 2
4:44, eerste en tweede lid 2
4:46, eerste lid 2
4:46, tweede tot en met vierde lid 1
4:46a, eerste lid 1
4:47, eerste en tweede lid 1
4:47, derde en vierde lid 2
4:48, eerste lid 1
4:49, eerste tot en met vierde lid 2
4:50, eerste lid 1
4:50, tweede lid 2
4:51, eerste tot en met vierde lid 1
4:52, eerste en tweede lid 2
4:52a 1
4:53 2
4:55 1
4:55a 2
4:56, eerste en tweede lid 2
4:57, eerste en tweede lid 2
4:57a, eerste lid 2
4:57b, eerste en tweede lid 2
4:57c, eerste tot en met derde lid 2
4:58 2
4:59, eerste en tweede lid 2
4:59a, eerste en tweede lid 2
4:59b, eerste lid 2
4:59c, eerste tot en met zevende lid 2
4:59d, eerste tot en met zesde lid 2
4:59e, eerste lid 2
4:60, eerste tot en met vierde lid 2
4:61a, eerste tot en met vierde lid 2
4:61b, eerste tot en met derde lid 2
4:62, eerste tot en met vierde lid 2
4:62b, eerste en tweede lid 2
4:62e, eerste lid 2
4:62f, eerste tot en met derde lid 2
4:62g, eerste tot en met derde lid 2
4:62h, eerste lid 2
4:62i 2
4:62j, eerste en tweede lid, vierde en vijfde lid 2
4:62k 2
4:63, eerste en tweede lid 2
4:65, eerste tot en met derde lid 2
4:66 2
4:67, eerste lid 2
4:68, eerste lid 2
4:69, eerste lid 2
4:70, eerste tot en met zevende lid 2
4:71, eerste tot en met vijfde lid 2
4:71a, eerste lid 2
4:71b, eerste tot en met derde lid 2
4:71c, eerste en tweede lid 2
4:71d, eerste tot en met zesde lid 2
4:74, eerste lid 2
4:74a 3
4:75, eerste lid 2
4:76, eerste lid 2
4:76a, eerste lid 2
4:76b, eerste lid 2
4:76c, eerste lid 2
4:76d, eerste lid 2
4:77, eerste en tweede lid 2
4:77, derde lid 1
4:79, eerste lid 1
4:83, eerste lid 2
4:84, eerste en tweede lid 2
4:85, eerste en vierde lid 1
4:85, vijfde lid 2
4:87, eerste, tweede en vierde lid 2
4:88, eerste, tweede en vierde lid 1
4:89, eerste en tweede lid 2
4:89a, eerste en tweede lid 2
4:90, eerste lid 2
4:90a, eerste tot en met het vijfde lid 2
4:90b, eerste tot en met het tiende lid 2
4:90c, eerste tot en met het vierde lid 2
4:90d, eerste, tweede en vierde lid 2
4:90e, eerste tot en met het vijfde en achtste lid 2
4:91a, eerste, derde tot en met zevende en negende lid 2
4:91b, eerste tot en met het vierde lid 2
4:91c, eerste en tweede lid 2
4:91d, eerste en tweede lid 2
4:91g, eerste tot en met het vierde lid 2
4:91i 2
4:91j, eerste, tweede en vijfde lid 2
4:91k, eerste en tweede lid 2
4:91l, eerste en tweede lid 2
4:93, eerste lid 2
4:94, eerste en derde lid 2
4:94, tweede lid 1
4:95, eerste en derde lid 2
4:95, tweede lid 1
4:96, eerste en tweede lid 2
4:97, eerste en tweede lid 2
4:99, eerste lid 1
4:100, eerste en derde lid 2
4:100, tweede lid 1
4:100a, eerste lid 2
4:100b, eerste tot en met het derde lid 2
4:100c 2
4:100d, eerste en tweede lid 2
4:100f 3
4:103, eerste en vierde lid 2
4:104, eerste en derde lid 1
   
 
5:2 3
5:16, tweede lid 2
5:18, tweede lid 2
5:19a 2
5:20, eerste tot en met vijfde lid 2
5:21, eerste tot en met vijfde en zevende lid 2
5:21, zesde lid 1
5:23, eerste en vijfde lid 2
5:25a, tweede lid 2
5:25c, eerste en zesde tot en met negende lid 3
5:25d, eerste en derde lid 3
5:25e 3
5:25h, eerste en tweede lid 3
5:25i, eerste tot en met derde en vijfde lid 3
5:25m, eerste tot en met derde lid, zesde en achtste lid 2
5:25p, eerste tot en met vijfde lid 1
5:25q 2
5:25v, derde lid 2
5:26, eerste lid 3
5:27, derde en vierde lid 2
5:28 2
5:29, eerste, tweede, vierde en vijfde lid 2
5:30 2
5:31, eerste, derde en vierde lid 2
5:32, eerste tot en met derde lid 3
5:32, vierde lid 2
5:32a, eerste tot en met het derde lid 2
5:32b, eerste tot en met het derde en vijfde lid 2
5:32c 2
5:32d, eerste en zevende lid 3
5:32e 2
5:32f, eerste lid 2
5:32g, eerste en tweede lid 2
5:32j, eerste tot en met het derde lid 2
5:32k, eerste, tweede en vierde lid 2
5:32l, eerste tot en met het derde lid 2
5:32m 2
5:34, eerste en tweede lid 2
5:35, eerste tot en met vierde lid 2
5:36 3
5:38, eerste tot en met derde lid 3
5:39, eerste en tweede lid 3
5:40 2
5:41, eerste en tweede lid 3
5:42 2
5:43, eerste en tweede lid 2
5:48, derde tot en met achtste lid 2
5:50 1
5:51, eerste lid 1
5:56, eerste, derde en zevende lid 3
5:57, eerste lid 3
5:58, eerste lid 3
5:58a, eerste tot en met derde lid 3
5:59, eerste en tweede lid 3
5:60, eerste en derde lid 2
5:61, eerste lid 1
5:62, eerste lid 2
5:63, derde lid 2
5:64, eerste en vierde tot en met zevende lid 2
5:64, derde lid 1
5:65 1
5:68, eerste lid 2
5:70, eerste lid 2
5:74, eerste lid 3
5:74, derde en vierde lid 2
5:78 1
5:79 3
5:80, tweede lid 2
5:80a, eerste lid 2
5:80a, vierde lid 1
5:81, eerste lid 2
5:86, eerste lid 2
5:86, tweede lid 1
5:88, eerste en tweede lid 3
   
 
2a, tweede lid 2
3 2
3a 2
4 2
4a 2
6, eerste lid 1
11, eerste lid 2
12, tweede lid 2
13, tweede lid 2
14, derde lid 2
15, derde lid 2
29.03, eerste en tweede lid 2
30, derde lid 2
   
 
16 2
19, eerste en tweede lid 1
20, eerste lid 1
21, tweede lid 1
24, eerste lid 2
27, derde lid 1
28, eerste lid 2
34, eerste en tweede lid 2
   
 
4, derde en vierde lid 2
10, eerste tot en met zesde lid 2
11, eerste tot en met vijfde lid 2
12, eerste tot en met derde lid 2
13, eerste tot en met derde lid 2
14, eerste tot en met vierde lid 2
14, vijfde lid 3
15, eerste tot en met derde lid 2
16, eerste en tweede lid 2
17, eerste tot en met vierde lid 2
17a 2
?17c, eerste en tweede lid 2
18 2
19, eerste tot en met derde lid 2
20, eerste tot en met derde lid 2
21, eerste tot en met derde lid 2
22 2
22a 2
23, eerste tot en met vijfde lid 3
?23a 2
?23b, eerste en tweede lid 2
23d, eerste tot en met derde lid 3
23e, eerste en tweede lid 3
23f, eerste lid 3
23f, tweede lid 2
23g, derde lid 3
23h 3
23i 2
23j, eerste tot en met derde lid 2
24 2
24a, eerste en tweede lid 2
24b, eerste tot en met vijfde lid 2
25 2
25a, eerste lid 2
26, eerste tot en met vijfde lid 2
26a 1
26.0 2
26.1, eerste en tweede lid 2
26.2 2
26.3 2
26.4 2
26b 2
27, eerste en tweede lid 2
27d 2
27e 2
28 2
29, 2
30, 2
31, eerste lid 1
31, tweede lid 2
32b, eerste lid 1
33, eerste tot en met derde lid 1
34, eerste lid 2
34, tweede lid 1
35, eerste en tweede lid 1
36, eerste lid 1
37, eerste tot en met vierde lid 1
38, eerste tot en met derde lid 1
39, eerste tot en met vijfde lid 2
40, eerste lid 2
40, tweede lid 1
40a, eerste, tweede en vijfde lid 2
40b 3
40d, eerste en tweede lid 2
40e, eerste tot en met vijfde lid 2
40f, eerste tot en met vierde lid 2
40g, eerste tot en met derde lid 2
40h 2
40i, eerste lid en tweede lid 2
40j 2
41, tweede lid 2
44, tweede tot en met vierde en zesde lid 1
45, eerste en derde lid 1
47, eerste tot en met derde en vijfde lid 1
47, vierde lid 2
49, eerste lid 2
49a 2
49b, eerste lid 2
54, eerste en tweede lid 2
55, eerste lid 3
56, tweede tot en met het vierde lid 2
59, eerste en tweede lid 2
60a, eerste en tweede lid 2
63, eerste en tweede lid 2
63a, eerste, tweede en vierde lid 2
63b, eerste en tweede lid 2
64, vierde lid 2
65, eerste tot en met vijfde en achtste lid 2
66, eerste en tweede lid 2
71 2
72 2
73 3
101 2
?105b, eerste en derde lid 2
?105e 2
?105g, eerste en derde lid 2
?105h 2
?105i 2
106 2
107, tweede lid 2
111, tweede, vierde en vijfde lid 2
113, tweede lid 2
114 2
115, tweede lid 2
116 2
117, eerste en tweede lid 2
118, eerste lid 2
119 2
120 2
121 2
129 1
131, vierde lid 2
133 2
?134b 1
134c 2
134e 2
135, eerste tot en met vierde lid 2
135a, eerste lid 1
136 2
138 2
   
 
2, eerste lid 2
3, eerste en tweede lid 2
3. vierde lid 1
4 1
17, eerste tot en met zesde lid 2
18 2
19, eerste tot en met derde lid 2
20, eerste en tweede lid 2
21, eerste tot en met vijfde lid 2
22, eerste en tweede lid 2
23, eerste tot en met derde lid 2
24, eerste tot en met derde lid 2
25, eerste en tweede lid 2
26, eerste tot en met vierde lid 2
27, eerste en tweede lid 2
28, eerste lid 2
29, eerste tot en met derde lid 2
29a 2
30, eerste tot en met zesde lid 2
31, eerste tot en met derde lid 2
31a 2
31c, eerste tot en met derde lid 2
31d, eerste en tweede lid 2
?31e, eerste en tweede lid 2
?31g 1
32, eerste lid 2
32, eerste tot en met derde lid en vijfde lid 1
32, derde lid 1
32, vierde lid 3
33 1
33a, eerste en tweede lid 2
34, eerste en vierde lid 2
34a, eerste tot en met vijfde lid 2
34b, eerste en tweede lid 2
34c, eerste en tweede lid 2
34d, eerste tot en met derde lid 1
34e 2
34f 2
35, eerste lid 3
35, tweede tot en met vijfde lid 2
35a, eerste tot en met vierde lid 2
35b 2
35c, eerste en tweede lid 2
35d 2
35e, eerste tot en met derde lid 2
35g, eerste lid 2
35h 2
37 3
37a 2
38, eerste en tweede lid 2
38, derde lid 1
38a, eerste tot en met derde lid 3
38b, eerste lid 2
38c, eerste lid 2
38d, eerste lid 2
38e, eerste en tweede lid 2
38f, eerste en tweede lid 2
38g 2
38h 3
38i 2
38j 2
40 1
41, eerste lid 2
41, tweede lid 1
42 2
43, eerste en tweede lid 2
44 2
49, eerste en tweede lid 2
49a, eerste en tweede lid 2
49b 2
50, eerste tot en met derde lid 2
51, eerste en tweede lid 2
51a, eerste tot en met zesde lid 2
51a, zevende lid 3
51b 1
52, eerste tot en met zevende lid 3
53, eerste tot en met tiende, dertiende en veertiende lid 2
55, eerste en derde lid 2
57, eerste en tweede lid 2
58a, eerste tot en met derde lid 2
58b, eerste tot en met derde lid 2
58c, eerste lid 3
58c, tweede tot en met vijfde lid 2
58d, eerste tot en met zesde lid 2
58e, eerste lid 2
58f, eerste lid 3
58f, derde tot en met vijfde lid 2
59 2
59a, eerste en tweede lid 3
59aa, eerste lid 2
59b, eerste tot en met vierde lid 2
59c, eerste en tweede lid 2
59d, eerste tot en met derde lid 2
59e, eerste lid 2
59f, eerste lid 2
59g, eerste en derde lid 2
artikel 60, eerste, vierde en vijfde lid 2
61, eerste lid 2
62 2
63, eerste, tweede en vierde lid 2
65, eerste en tweede lid 2
65a, eerste tot en met vierde lid 2
66, eerste en tweede lid 2
66a, eerste tot en met vierde lid 2
67, eerste en tweede lid 2
68, eerste en tweede lid 2
68a 2
68b, eerste en tweede lid 2
69, eerste tot en met zevende lid 2
70, eerste tot en met zevende lid 2
71, eerste en tweede lid 2
71a, eerste, derde en vierde lid 2
71c 2
71d 2
71e 2
71f, eerste lid 2
71g, eerste lid 2
71l 2
72, eerste tot en met derde en vijfde lid 2
73, eerste en tweede lid 2
74 2
75 2
77, eerste, vierde en vijfde lid 2
78, tweede en vierde lid 2
79, eerste tot en met vierde lid 2
80 2
80a, eerste lid 3
80a, tweede en derde lid 2
80b, eerste lid 2
80c, eerste lid 3
80c, tweede lid 3
80e, eerste, tweede en derde lid 2
81, eerste tot en met vierde lid 2
81a 2
artikel 81b 2
82, eerste lid 1
83, eerste tot en met derde lid 2
83a, eerste lid 2
83b, eerste en tweede lid 3
83c 2
84 3
85 2
86, eerste en tweede lid 2
86c, eerste lid 3
86c, derde lid 2
86d, eerste lid 3
86e, eerste lid 3
86f, eerste tot en met derde lid 2
86f, vijfde lid 1
86g, eerste en tweede lid 2
86h, eerste en tweede lid 2
86i, eerste en tweede lid 2
86k, eerste lid 3
86k, vierde lid 2
86l, eerste en tweede lid 2
86m, eerste lid 2
88, eerste en tweede lid 2
88a 2
88b, eerste, tweede en vierde lid 2
89, eerste tot en met derde lid 2
90 1
91 1
92, eerste tot en met derde lid 1
92a 1
94, eerste lid 2
94, tweede lid 1
95, eerste, tweede, vierde en vijfde lid 1
96, eerste lid 1
97, eerste lid 1
98 1
99, eerste tot en met vijfde lid 1
100 1
102, eerste lid 2
102, tweede lid 1
103, eerste en tweede lid 1
104 1
105 1
106 1
110, eerste lid 2
artikel 112 2
112a 2
112b 2
112c 2
113, eerste lid 3
114 3
115, eerste lid 3
115a 3
115b 1
115c 2
115d 2
115e 1
115i, eerste en tweede lid 2
115j 1
115k, eerste en derde lid 1
115l 1
115m 1
115n 1
115o 1
115q 2
115r, eerste lid 2
115s 2
115t 2
115u 2
115v 2
115w 1
115x 2
115y, eerste tot en met negende lid 1
115bb 1
115cc 2
115dd 2
115ee 2
115ff 2
116 2
116a, eerste en tweede lid 2
117 2
118, eerste en tweede lid 1
119 1
120, eerste, tweede en vierde lid 2
121 2
122, eerste en tweede lid 2
123, eerste en vierde tot en met zesde lid 2
124, eerste lid 2
125, eerste en tweede lid 2
125, derde lid 1
126, eerste lid 2
126a, eerste en tweede lid 2
126b, eerste tot en met vierde lid 2
126c, eerste tot en met vierde lid 2
126d, eerste tot en met vijfde lid 2
126e, eerste en tweede lid 2
126e, derde lid 3
126f, eerste lid 3
126f, tweede lid 2
126g, eerste en tweede lid 2
126h, eerste lid 2
126i, eerste en tweede lid 2
126j, eerste en tweede lid 2
127, eerste en tweede lid 2
128 2
129 2
130 2
131, eerste en tweede lid 2
132 2
133, eerste, derde tot en met zevende lid 2
134, eerste tot en met vierde lid 2
135, eerste en tweede lid 2
136, eerste en tweede lid 2
137, tweede lid 2
138, eerste lid 2
139, eerste en tweede lid 2
140, eerste en tweede lid 2
142, eerste en tweede lid 2
143, tweede lid 2
144 2
145, eerste en tweede lid 1
146, eerste en tweede lid 2
147, eerste, derde en vierde lid 2
147a, eerste lid 2
147b, eerste tot en met vijfde lid 2
147c 2
147d, tweede, vierde en vijfde lid 2
147e 2
147f, eerste tot en met zevende lid 2
147g 2
147h, eerste en tweede lid 1
147i, eerste lid 2
147i, tweede lid 1
147j 2
147k 2
147l 2
147m, eerste lid 2
147n 1
147o 2
147p, eerste tot en met derde lid 2
147q, tweede tot en met vierde lid 2
147r, eerste, vierde en vijfde lid 2
147s, tweede tot en met zevende lid 2
147u 2
147v 2
147w, eerste, tweede en vierde lid 2
147w, derde lid 1
147x, eerste en tweede lid 2
147y, eerste en tweede lid 2
147z, eerste en tweede lid 2
147aa 2
147bb, eerste tot en met derde lid 2
147cc 2
147dd 2
148, eerste en tweede lid 1
149, tweede lid 1
149a, eerste lid 3
154 2
155, eerste lid 2
156 2
158, tweede lid 1
159, tweede lid 2
160, tweede lid 2
162, eerste en tweede lid 2
163, eerste en tweede lid 1
164, eerste en tweede lid 2
164, derde lid 3
164a, eerste lid 3
164a, tweede lid 2
164b, eerste tot en met derde lid 2
165, eerste en tweede lid 2
165a, eerste tot en met derde lid 2
165b, eerste, vierde en vijfde lid 2
165c, eerste en tweede lid 3
165c, derde lid 2
165d 2
166 2
167 2
167a, eerste tot en met vierde lid 2
167b 2
168, eerste en tweede lid 2
168a, eerste lid 3
174, tweede lid 2
   
 
2 2
3, eerste tot en met zevende lid 2
4 2
5, eerste tot en met zevende lid 2
6, eerste tot en met vierde lid 2
7 2
8 2
8b, eerste tot en met vierde lid 2
8d, eerste tot en met derde lid 2
9, eerste tot en met vierde lid 2
   
 
2 2
2a, eerste en tweede lid 2
4, eerste lid 2
4b, eerste tot en met vierde lid 2
4d 2
4e, eerste lid 2
5, eerste lid 2
6, eerste en tweede lid 2
7 2
8, eerste tot en met derde lid 2
23, eerste en tweede lid 2
24, eerste en derde lid 2
25, eerste en derde lid 2
26, eerste en vijfde lid 2
27, eerste en vijfde lid 2
   
 
VII, eerste en derde lid 3
X, derde en vierde lid 2
XI, tweede lid 3
XI, derde lid 2
   
 
6, 2
9, eerste en tweede lid 2
10, eerste tot en met vierde lid 1
15 2
16, eerste en tweede lid 2
17, eerste, tweede, vijfde en zesde lid 2
18, eerste tot en met vierde lid 2
20 2
21 2
21a, eerste lid 2
22 2
23 2
24, eerste lid 2
25, eerste, tweede en vierde lid 2
26 2
27, eerste lid 2
   
 
2a, eerste, tweede, vijfde en achtste lid 3
3, 2
4, eerste en derde lid 3
5, eerste, vierde en vijfde lid 2
5a, 2
5b, tweede, derde en zesde lid 2
6, 2
7, eerste tot en met zesde lid 2
7, zevende tot en met tiende lid 3
9a, 3
10, 2
11, 2
12, eerste tot en met derde lid 2
12, vierde lid 3
13, 2
14, 2
15, eerste tot en met vierde en zevende lid 2
15a, eerste en tweede lid 2
16, eerste, tweede en vierde lid 2
17, 2
18, 2
18a, 2
19, 2
20, 2
20a, 2
21, 2
22, 2
22a, 2
23, 2
24, 2
25, eerste lid 2
27, 2
   
 
5, eerste, tweede, vierde tot en met zesde lid 2
6 2
11, tweede lid 2
Artikel 10a
De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge een op de Wet op het financieel toezicht gebaseerde algemene maatregel van bestuur openbaar, indien de bestuurlijke boete is opgelegd ter zake van overtreding van:
Artikel 13
Overtreding van de navolgende voorschriften, genoemd in artikel 27, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is als volgt beboetbaar: Artikel 2, eerste lid Artikel 2, tweede lid Artikel 2a, eerste en tweede lid Artikel 3, eerste tot en met vijfde lid Artikel 3, achtste lid Artikel 3, tiende lid Artikel 4, eerste tot en met vierde lid Artikel 5, eerste, tweede en vierde lid Artikel 6, tweede lid Artikel 7, tweede lid Artikel 8, eerste tot en met vijfde lid Artikel 8, zevende lid Artikel 9, eerste lid Artikel 10, tweede lid Artikel 11, eerste tot en met derde lid Artikel 16, eerste lid Artikel 16, tweede en derde lid Artikel 16, vierde lid Artikel 16, vijfde lid Artikel 17, tweede lid Artikel 23, eerste tot en met derde lid Artikel 33, eerste tot en met vierde lid Artikel 34 Artikel 35 Artikel 38, eerste, tweede en vierde lid artikel 32 van de Wwft
Voorschrift Boetecategorie
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
Het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een krachtens gegeven aanwijzing 2
Het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2006/1781 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (PbEU 2006 L, 345). 2
Het bepaalde in Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Europese Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU2010, L 302). 2
Artikel 14
Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet toezicht accountantsorganisaties , is als volgt beboetbaar: 5, eerste lid 6, derde lid 14 15, eerste lid 16a 18, eerste lid 18, tweede lid 19, eerste lid 19, tweede lid 20, eerste en derde lid 21, eerste lid 23 24, eerste en tweede lid 24a, eerste tot en met derde lid
Artikel Boetecategorie
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
Artikel 16
Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet toezicht trustkantoren , is volgt beboetbaar: 2, eerste lid 2, tweede lid 2, derde lid 2a, eerste lid 2a, tweede lid 2a, derde lid 3, derde lid 5 9, tweede lid 9, derde lid 10 11 14, tweede lid 16, tweede lid
Artikel Boetecategorie
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
Artikel 17
[Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel 18
[Wijzigt het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.]
Artikel 19
[Wijzigt het Besluit toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel 20
Het Besluit boetes Wft wordt ingetrokken.
Artikel 21
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving in werking treedt.
Artikel 22
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 juni 2009
De Minister van Financiën ,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de eenendertigste juli 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Indeling van overtredingen in categorieën
+ § 3. Wijziging andere besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht