Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES
1.
Tot de uitoefening van de artsenijbereidkunde in haar volle omvang als apotheker zijn bevoegd:
a. zij, die de hoedanigheid van apotheker hebben verkregen op de wijze zoals voorgeschreven in de terzake in Nederland geldende wettelijke bepalingen;
b. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in bijlage V, onder 5.6.2 van richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;
c. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in de bijlage bij dit besluit, voor zover het getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen na de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien deze is afgegeven door de daartoe bevoegde opleidingsinstelling;
d. zij, die op aanvrage van Onze Minister een verklaring hebben gekregen, inhoudende dat zij op basis van de door hen genoten opleiding vakbekwaam worden geacht om de artsenijbereidkunde uit te oefenen.
1.
Onze Minister kan zich voor het afgeven van de in artikel 1a, onderdeel d, bedoelde verklaring laten adviseren door een bij ministeriële regeling aangewezen commissie.
2.
Bij de aanvrage bedoeld in artikel 1, onderdeel d, worden de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens overgelegd.
Artikel 3
[vervallen]
Artikel 4
[vervallen]
Artikel 5
[vervallen]
Artikel 6
[vervallen]
Artikel 7
[vervallen]
Artikel 8
Zij, die de bevoegdheid tot uitoefening der artsenijbereidkunde als apotheker op een der wijzen als bedoeld in dit besluit hebben verkregen, leggen, voordat zij als zodanig worden ingeschreven, in handen van de gezaghebber van het betrokken openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba de volgende eed (belofte) af: «Ik zweer (beloof), dat ik de artsenijbereidkunde volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring als getuige of deskundige in rechten gevorderd, of ik anderszins tot het geven van mededeling door de wet verplicht wordt. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (dat beloof ik)».
Artikel 9
Tot de uitoefening van de artsenijbereidkunde als apothekersassistent zijn bevoegd zij, die met goed gevolg het examen van apothekersassistent hebben afgelegd, zoals voorgeschreven in de terzake in Nederland, geldende wettelijke regelingen.
Artikel 10
[vervallen]
Artikel 11
[vervallen]
Artikel 12
[vervallen]
Artikel 13
[vervallen]
Artikel 14
Zij, die de bevoegdheid tot uitoefening van de artsenijbereidkunde als apothekersassistent op een der wijzen als bedoeld in dit besluit hebben verkregen, leggen voordat zij als zodanig worden ingeschreven, in handen van de gezaghebber van het betrokken openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba de eed (belofte) af als omschreven in artikel 8.
Artikel 15
[vervallen]
Artikel 16
Degene die tot het moment van inwerkingtreding van dit besluit op grond van de tot dan toe geldende wet- en regelgeving als apotheker of als apothekersassistent beschikte over de bevoegdheid de artsenijbereidkunst in haar volle omvang uit te oefenen en die niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 1 van dit besluit, mag na de inwerkingtreding van dit besluit, tot een bij ministeriële regeling nader te bepalen datum, de artsenijbereidkunst blijven uitoefenen.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES.
Inhoudsopgave
+ § 1. De verkrijging van de bevoegdheid als apotheker
+ § 2. De verkrijging der bevoegdheid als apothekersassistent
+ § 3. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht