Artikel 7
De officier van justitie neemt zo spoedig mogelijk een beslissing inzake de teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp, op grond van artikel 144, de machtiging, bedoeld in artikel 142, tweede lid, en de vordering, bedoeld in artikel 142, derde lid, van het wetboek.
1.
De bewaarder draagt er zorg voor dat een inbeslaggenomen voorwerp zodanig wordt opgeslagen, dat het steeds met het minst mogelijke oponthoud voor het onderzoek ter beschikking kan worden gesteld.
2.
De bewaarder of de ambtenaar die het voorwerp onder zich heeft, neemt de nodige maatregelen tegen beschadiging, waardevermindering en ontvreemding van het voorwerp en het ontstaan van gevaar voor personen en goederen door dit voorwerp.
3.
Bij gevaar van besmetting door een voorwerp worden, in opdracht van de gezaghebber, zo spoedig mogelijk maatregelen genomen.
1.
Indien een inbeslaggenomen voorwerp om bijzondere redenen niet kan worden opgeslagen bij de bewaarder is deze bevoegd, na overleg met het openbaar ministerie, het voorwerp op een andere geschikte plaats in bewaring te geven. De bewaarder kan aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop het voorwerp wordt bewaard.
2.
Gelden en geldswaarden worden zo spoedig mogelijk gestort in de consignatiekas dan wel op een daartoe bestemde rekening van de Staat.
3.
In geval van opslag van voorwerpen in een ruimte in beheer bij een ander dan de bewaarder, doch niet zijnde een overheidsinstelling, kan de officier van justitie voor de bewaring een vergoeding toekennen.
1.
Onder de voorwerpen bedoeld in artikel 142, tweede lid van het wetboek, die niet geschikt zijn voor opslag of waarvan opslag hoogst ongewenst wordt geacht, zijn in ieder geval begrepen:
a. middelen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Opiumwet 1960 BES;
b. autowrakken;
c. gevaarlijke stoffen, preparaten en afvalstoffen;
d. voor bederf vatbare dode dieren en gedeelten van dode dieren;
e. aan bederf onderhevige voedingsmiddelen en dranken;
f. geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen;
g. vuurwerk en andere snel ontvlambare stoffen;
2.
Onder de voorwerpen, bedoeld in artikel 142, derde lid, van het wetboek, die niet geschikt zijn voor opslag gedurende langere tijd, of wanneer dit hoogst ongewenst wordt geacht, zijn in ieder geval begrepen:
a. voorwerpen waarvan de kosten van de bewaring niet in een redelijke verhouding staan tot hun waarde;
b. voorwerpen die vervangbaar zijn en waarvan de tegenwaarde op eenvoudige wijze kan worden bepaald.
Artikel 11
Ten aanzien van inbeslaggenomen levende dieren overlegt de bewaarder zo spoedig mogelijk met het openbaar ministerie over hetzij een passende wijze van bewaring, hetzij een machtiging tot prijsgave of vervreemding om niet of om baat.
1.
De bewaring, het onderhoud en de teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp of de opbrengst daarvan geschiedt zonder kosten voor degene bij wie het voorwerp werd inbeslaggenomen en voor degene aan wie het moet worden teruggegeven.
2.
Niettemin mogen de werkelijke kosten van opslag en onderhoud aan de rechthebbende in rekening worden gebracht vanaf de tiende dag na die, waarop de last tot teruggave werd gegeven, doch alleen voor de periode waarin buiten de schuld van de bewaarder niet aan die last kon worden voldaan.
3.
In het geval van artikel 145, derde lid van het wetboek houdt de bewaarder het voorwerp ter beschikking van de rechthebbende, totdat deze daarop aanspraak maakt, doch niet langer dan zes maanden nadat de last tot teruggave is gegeven dan wel het geven van zodanige last niet mogelijk bleek, onderscheidenlijk sedert de inbeslagneming drie jaren zijn verstreken.
4.
Tijdens het beslag afgescheiden natuurlijke vruchten van het inbeslaggenomen voorwerp, alsmede tijdens het beslag opeisbaar geworden burgerlijke vruchten, worden aan de rechthebbende afgegeven tegen betaling van de noodzakelijke kosten gemaakt voor het ontstaan en behoud van die vruchten.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. De bewaarder
+ § 3. Inbewaringneming
- § 4. Opslag
+ § 5. Vervreemding, vernietiging, prijsgave en bestemming tot een ander doel dan het onderzoek
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht