1.
De opsporingsambtenaar die een inbeslaggenomen voorwerp als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder zich heeft, stelt zich onverwijld in verbinding met het openbaar ministerie, met het verzoek tot het verlenen van een machtiging tot vernietiging, vervreemding, prijsgave of bestemming tot een ander doel dan het onderzoek.
2.
Indien het betreft een voorwerp dat mogelijk besmettingsgevaar oplevert verzoekt de bewaarder of de opsporingsambtenaar die het voorwerp onder zich heeft, terstond machtiging tot onverwijlde vernietiging, indien de gezaghebber van mening is, dat zulks ter wering van het gevaar van besmetting is vereist.
3.
Indien machtiging tot vernietiging of vervreemding is verleend aan de opsporingsambtenaar die het voorwerp onder zich heeft, stelt deze het voorwerp onverwijld ter beschikking van de bewaarder.
1.
Alvorens aan een verkregen machtiging tot het vervreemden, vernietigen, prijsgeven of bestemmen tot een ander doel dan het onderzoek uitvoering wordt gegeven, wordt de prijs geschat, die het betrokken voorwerp bij verkoop redelijkerwijs zou moeten opbrengen.
2.
De schatting geschiedt door of namens de bewaarder of, na overleg met de bewaarder, door de opsporingsambtenaar, aan wie de machtiging is verleend en die de voorwerpen in afwachting van hun vervoer naar de bewaarder onder zich heeft.
3.
Indien aannemelijk is dat de waarde van het voorwerp meer bedraagt dan USD 1.117 of indien de specifieke aard van het voorwerp daartoe aanleiding geeft, vraagt de in het tweede lid bedoelde persoon daartoe het oordeel van ten minste een persoon die geacht kan worden goed op de hoogte te zijn van de marktprijzen van dergelijke voorwerpen.
4.
De geschatte prijs en het oordeel van de in het derde lid bedoelde deskundige worden in een rapport aan de officier van justitie vermeld.
5.
Ten aanzien van de middelen, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Opiumwet 1960 BES, is dit artikel niet van toepassing.
1.
Aan een machtiging tot het vernietigen of prijsgeven van een voorwerp wordt zo spoedig mogelijk gevolg gegeven op de voor het betrokken voorwerp geschikte wijze, met dien verstande dat de vernietiging van een voorwerp dat mogelijk besmettingsgevaar oplevert geschiedt met inachtneming van de aanwijzingen van de gezaghebber.
2.
Middelen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Opiumwet 1960 BES worden pas vernietigd nadat daarvan monster is genomen. De vernietiging van deze middelen geschiedt onder toezicht van een officier of hulpofficier van justitie.
3.
De vernietiging is voltooid wanneer aan het voorwerp voorgoed zijn kenmerkende eigenschappen zijn ontnomen.
4.
Met hetgeen na de vernietiging verkoopwaarde heeft, wordt gehandeld als met voorwerpen waarvoor machtiging tot vervreemding is verleend.
5.
De datum en de wijze van uitvoering van de in dit artikel genoemde maatregelen, worden vermeld in een rapport aan de officier van justitie.
1.
Een voorwerp ten aanzien waarvan een beslissing tot onttrekking aan het verkeer of een beslissing tot verbeurdverklaring is genomen, wordt, nadat de termijn voor beklag, bedoeld in artikel 151 van het wetboek, is verstreken zonder dat beklag is gedaan, dan wel op zodanig beklag onherroepelijk afwijzend is beslist, door de bewaarder overgedragen aan het openbaar ministerie of een daardoor aangewezen instelling.
2.
Ten aanzien van een voorwerp waarmee krachtens het wetboek mag worden gehandeld als met een verbeurdverklaard voorwerp, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
1.
Een voorwerp ten aanzien waarvan een machtiging tot vervreemding is verleend, wordt door de bewaarder overgedragen aan een door hem met de veiling te belasten deurwaarder, tenzij de vervreemding om niet geschiedt.
2.
De opbrengst van het voorwerp wordt gestort op een daartoe bestemde rekening van de Staat.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. De bewaarder
+ § 3. Inbewaringneming
+ § 4. Opslag
- § 5. Vervreemding, vernietiging, prijsgave en bestemming tot een ander doel dan het onderzoek
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht