Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 februari 2015, nr. 616476, houdende vaststelling van de vergoeding van de leden van Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies,
Besluit:
Artikel 1. (begripsbepalingen)
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
b. commissie: de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel, bedoeld in artikel 2 van de Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel.
1.
De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 voor de voorzitter is schaal 18. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter is 14,4/36.
2.
De vice-voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 voor de vice-voorzitter is schaal 18. De arbeidsduurfactor voor de vice-voorzitter is 7,2/36.
3.
De andere leden ontvangen per vergadering een vergoeding, voor zover zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en hiermee niet het in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedoelde maximumbedrag overschrijden.
4.
De vergoeding per vergadering van de leden bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4. (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 februari 2015
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. (begripsbepalingen)
Artikel 2. (vergoeding)
Artikel 3. (inwerkingtreding)
Artikel 4. (citeertitel)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht