Besluit van 28 februari 1994, houdende uitvoering van artikel 22, derde lid, juncto artikel 24 van de Wet herverdeling wegenbeheer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, gedaan mede namens de Staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en van Financiën, van 29 oktober 1993, nr. RJI 160714, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 22, 23 en 24 van de Wet herverdeling wegenbeheer;
Gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën van 10 oktober 1990, nr. 67547 Rgf 81/28, en van 17 maart 1993, nr. Rgf 04.10/003.003, en van het Interprovinciaal Overleg van 4 mei 1993, nr. I 776/93;
De Raad van State gehoord (advies van 29 december 1993, nr. W09.93.0720);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, uitgebracht mede namens de Staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en van Financiën, van 18 februari 1994, nr. RJI 166552, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De hoogte van de bijdrage die een gemeente krachtens artikel 22, eerste lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer aan een waterschap dient te verschaffen over 1993 is, onder vermelding van de betrokken gemeente en het betrokken waterschap, opgenomen in onderdeel A van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De hoogte van de bijdrage die een gemeente krachtens artikel 23, eerste lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer aan de gemeente Groningen dient te verschaffen over 1993 is, onder vermelding van de betrokken gemeente, opgenomen in onderdeel B van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1993.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 februari 1994
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de eenentwintigste juni 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht