Let op. Deze wet is vervallen op 17 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 16 juli 2011.

Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 februari 2010 tot vaststelling van een bijdrageregeling ter stimulering van digitale registratie van medicijngebruik bij kalveren (Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, derde lid, van de Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 en gezien Afdeling 4.2.1 van de Algemene Wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De begrippen als gedefinieerd in artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 worden overgenomen. Voorts wordt in dit besluit verstaan onder: artikel 1, onder f. en l. van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 artikel 3, eerste lid van de Regeling identificatie en registratie van dieren
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
kalverhouder : houder van kalveren zoals gedefiniteerd in ;
UBN : uniek bedrijfsnummer als bedoeld in .
Artikel 2
De voorzitter is belast met de beoordeling van de aanvragen en vaststelling van een bijdrage als bedoeld in dit besluit.
Artikel 3
Op aanvraag van de kalverhouder die in de periode van 1 september 2008 tot 1 september 2009 meer dan 15 kalverslachtingen heeft laten verrichten kan een bijdrage worden verstrekt ter compensatie van kosten inzake de aanschaf en toepassing van een door de Commissie beoordeling softwareapplicatie diergeneesmiddelenregistratie erkende software dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4.
Artikel 4
Onder computerprogramma wordt in deze bijdrageregeling verstaan software die voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. De software is geschikt om in de kalverhouderij het geneesmiddelengebruik van individuele kalveren op I&R-levensnummer digitaal te registreren. Geregistreerd worden de naam van het geneesmiddel, het registratienummer, de behandeldata en doseringen per kalf, de reden van behandeling, de wachttermijn en het einde van deze wachttermijn;
b. Aan de hand van gehanteerde criteria kan een selectie van gebruiksgegevens ten behoeve van Voedselketeninformatie worden geselecteerd;
c. Aan de hand van toepassing van de software wordt input conform gestandaardiseerde protocollen inzake de berichtenstructuur met betrekking tot het logboek en declaratieformulieren van dierenartsen ondersteund en wordt output conform gestandaardiseerde protocollen inzake de berichtenstructuur gegenereerd ten behoeve van een centrale databank;
d. De doelstellingen opgenomen in de onderdelen b. en c. dienen te zijn gerealiseerd binnen 3 maanden nadat de te hanteren rekenregels, criteria en/of protocollen inzake de berichtenstructuur bekend zijn gemaakt;
e. De leverancier van de software heeft zich garant gesteld ten opzichte van de kalverhouder dat de software voldoet aan het in dit artikel gestelde.
1.
Aan de hand van het in de bijlage opgenomen aanvraagformulier en onder bijvoeging van een kopie van de factuur, een krachtens artikel 4, onder e., door de leverancier afgegeven garantieverklaring en een naar waarheid ingevulde en ondertekende de minimis verklaring, dient de kalverhouder tot uiterlijk 1 juli 2010 of zoveel eerder als het plafond van deze regeling is bereikt een naar waarheid ingevulde en ondertekende aanvraag in bij de voorzitter.
2.
Op volgorde van binnenkomst ontvangen de eerste 1000 gehonoreerde aanvragen een bijdrage van maximaal € 125,--. Hierop volgende aanvragen die worden gehonoreerd ontvangen een bijdrage van maximaal € 50,--. Het plafond van deze regeling bedraagt € 150.000,--.
3.
De kalverhouder ontvangt geen bijdrage die meer inhoudt dan 50% van de door hem gemaakte kosten inzake de aanschaf van bedoelde software.
4.
De kalverhouder is verplicht zijn administratie zodanig in te richten dat een administratieve of boekhoudkundige controle ter plekke eenvoudig te realiseren is.
5.
De kalverhouder is verplicht mee te werken aan administratieve of boekhoudkundige controle verricht door daartoe door de voorzitter belaste personen.
6.
Per UBN en per softwarepakket kan slechts één aanvraag worden ingediend. Het ingevulde aanvraagformulier wordt gestuurd naar de voorzitter.
Artikel 6
Er is een Commissie beoordeling software applicatie diergeneesmiddelenregistratie die aangeboden softwareapplicatie voor diergeneesmiddelenregistratie bij vleeskalveren beoordeeld op de navolgende criteria:
a. De registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen bij vleeskalveren dient te kunnen plaatsvinden minimaal conform de vereisten voor registratie door de dierhouder in artikel 91, lid 4, van de Diergeneesmiddelenregeling. Per kalf kan op basis van het I&R-levensnummer de naam van het diergeneesmiddel, de behandeldata, de dosering en einde wachttermijn worden geregistreerd, aangevuld met het registratienummer van de diergeneesmiddelen en de reden van behandeling;
b. De verklaring, opgenomen in bijlage II , is volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de leverancier/producent van de software applicatie. De verklaring is bij de Commissie ontvangen;
c. Een door de Commissie uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek heeft na onderzoek bij vijf bestaande gebruikers van de software applicatie een positief resultaat opgeleverd. Ten behoeve van het uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek dient de leverancier van de softwareapplicatie een lijst van gebruikers te overleggen;
d. De Commissie bestaat uit de volgende personen:-
de heer A. Wouters (COV), voorzitter;-
de heer J. Somers (Nevedi);-
de heer B. Ottink (LTO).
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
Zoetermeer, 10 februari 2010
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht