Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit bijzondere regeling Lloyd's Underwriters

Uitgebreide informatie
Besluit van 21 december 1985, tot uitvoering van artikel 9 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 1985, no. 185-6005, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;
Gelet op artikel 9 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf;
Gezien het advies van de Verzekeringskamer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Lloyd's Underwriters te Londen, Verenigd Koninkrijk, worden voor de toepassing van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf ( Stb. 1992, 442) te zamen als een verzekeraar beschouwd.
Artikel 3
In afwijking van het bepaalde in artikel 28, zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, stelt de Verzekeringskamer, rekening houdende met het bepaalde in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in dat lid, de modellen vast van de staten die Lloyd's Underwriters ingevolge artikel 28, eerste lid, eerste volzin, van die wet jaarlijks bij de Verzekeringskamer moeten indienen. De Verzekeringskamer stelt tevens vast, welke staten openbaar moeten worden gemaakt.
1.
Ter voldoening aan de in de artikelen 28, achtste lid, en 29, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf neergelegde verplichting tot indiening bij de Verzekeringskamer van de jaarrekening onderscheidenlijk het jaarverslag, dienen Lloyd's Underwriters een algemeen verslag betreffende hun gehele verzekeringsbedrijf in. Hierbij wordt een verklaring gevoegd dat voor ieder van Lloyd's Underwriters accountantsverklaringen zijn afgegeven, waaruit blijkt dat de uit de uitoefening van het verzekeringsbedrijf voortvloeiende aansprakelijkheid volledig door waarden wordt gedekt. Deze stukken moeten de Verzekeringskamer een duidelijk inzicht geven in de solvabiliteit van Lloyd's Underwriters.
2.
Bij het programma van werkzaamheden, genoemd in artikel 13, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, voegen Lloyd's Underwriters de stukken, bedoeld in het eerste lid, over elk van de laatste drie boekjaren. Artikel 4, vierde lid, van het Besluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf ( Stb. 1987, 312) is niet van toepassing.
1.
Ter voldoening aan artikel 42, eerste lid, eerste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, houden Lloyd's Underwriters technische voorzieningen aan ten belope van ten minste het bedrag van de in het voorgaande boekjaar geboekte brutopremie ter zake van het vanuit vestigingen in Nederland uitgeoefende verzekeringsbedrijf.
2.
De nadere regelen, gesteld krachtens artikel 42, eerste lid, tweede volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, zijn niet van toepassing op Lloyd's Underwriters.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf in werking treedt.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bijzondere regeling Lloyd's Underwriters.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 december 1985
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 1985
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht