Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2015.

Besluit broeikasgassen in apparatuur op schepen milieubeheer

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 oktober 1995, houdende regels betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 december 1994, nr. MJZ 28d94011, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op verordening (EG) nr. 3093/94 van de Raad van de Europese Unie van 15 december 1994 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken ( PbEG L 333) en artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;
De Raad van State gehoord (advies van 8 juni 1995, nr. W08.95.0002);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 oktober 1995, nr. DJZ M 013, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het is verboden een onvolledig met uitsluitend fluor gehalogeneerde koolwaterstofverbinding met maximaal twee koolstofatomen of een preparaat dat zodanige stof bevat, bedrijfsmatig toe te passen of voorhanden te hebben in koel-, klimaatregelings- en brandbeveiligingsapparatuur op schepen, indien die apparatuur onvoldoende lekdicht is.
2.
Bij ministeriële regeling worden regels gegeven om lekkage van een onvolledig met uitsluitend fluor gehalogeneerde koolwaterstofverbinding met maximaal twee koolstofatomen of een preparaat dat zodanige stof bevat, uit apparatuur als bedoeld in het eerste lid te voorkomen of tot een minimum te beperken. Die regels hebben in elk geval betrekking op het controleren van apparatuur met meer dan drie kilogram koelvloeistof.
3.
Bij ministeriële regeling worden voorts voorschriften gegeven omtrent opleiding en examinering, waaraan degenen die werken met een onvolledig met uitsluitend fluor gehalogeneerde koolwaterstofverbinding met maximaal twee koolstofatomen of een preparaat dat zodanige stof bevat, en degenen die controles verrichten op apparatuur als bedoeld in het eerste lid waaruit die stof kan lekken, ten minste voldoen. Tot die voorschriften behoren in elk geval voorschriften omtrent het te verkrijgen diploma en de geldigheidsduur van dat diploma.
4.
Het tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden aan apparatuur als bedoeld in het eerste lid bedrijfsmatig toepassen van een onvolledig met uitsluitend fluor gehalogeneerde koolwaterstofverbinding met maximaal twee koolstofatomen of een preparaat dat zodanige stof bevat, is uitsluitend toegestaan aan een natuurlijke persoon, die beschikt over een diploma als bedoeld in het derde lid, dat is afgegeven door een instelling die door Onze Minister of door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is erkend.
5.
Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven waar een instelling als bedoeld in het derde lid, aan voldoet om te kunnen worden erkend.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit broeikasgassen in apparatuur op schepen milieubeheer.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 oktober 1995
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken