Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2011.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar B.O.O.M. 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 7 juni 2006, nr. 5424431/506/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar B.O.O.M. 2006)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. B.O.O.M.: het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie;
b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
Maximaal 30 personen, werkzaam bij het B.O.O.M. in de functie van vermogenstraceerder of analist/documentalist, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein VI Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 4
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de directeur van het B.O.O.M.
Artikel 5
De Directeur B.O.O.M. brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het B.O.O.M.;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding en bijscholing, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2006 en vervalt met ingang van 1 juni 2011.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar B.O.O.M. 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 juni 2006
De
Minister
hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht