Artikel 2
Dit hoofdstuk is van toepassing op overige burgerluchthavens als bedoeld in artikel 8.1 van de wet.
1.
Het beperkingengebied met betrekking tot het externe-veiligheidsrisico vanwege het luchthavenluchtverkeer wordt uitgedrukt in plaatsgebonden risicocontouren. De grenswaarde met betrekking tot het externe-veiligheidsrisico wordt uitgedrukt in een totaal risicogewicht.
2.
De L den wordt gebruikt voor het berekenen van de geluidbelasting.
3.
Bij het berekenen van de geluidbelasting van het luchthavenluchtverkeer wordt onderscheid gemaakt tussen luchthavens met en zonder naderingsluchtverkeersleiding.
4.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent:
a. het berekenen van L den -grenswaarden, van de geluidbelasting in handhavingspunten en van het totaal risicogewicht;
b. het berekenen en bepalen van de L den -contouren en de contouren voor het plaatsgebonden risico;
c. het registreren van de milieubelasting waarvoor grenswaarden en regels in het luchthavenbesluit of de luchthavenregeling zijn opgenomen en omtrent de gegevensverstrekking bedoeld in artikel 8.54, vierde lid, van de wet.
Artikel 4
De in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling opgenomen grenswaarden worden berekend over een in het besluit of de regeling aangeduide periode van twaalf aaneengesloten kalendermaanden.
1.
Vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist indien een contour van het plaatsgebonden risico van 10 -6 of een geluidcontour van 56 dB(A) L den buiten het luchthavengebied valt.
2.
Vaststelling van een luchthavenregeling volstaat in ieder geval bij:
a. een luchthaven met uitsluitend opstijgingen met ballonnen bestemd en ingericht voor het vervoer van bemande vluchten;
b. een luchthaven die uitsluitend wordt gebruikt door zweeftoestellen;
c. een luchthaven die uitsluitend wordt gebruikt door micro light aeroplanes;
d. een luchthaven met uitsluitend een combinatie van het onder a, b of c bedoelde luchthavenluchtverkeer.
3.
Dit artikel is niet van toepassing op burgerluchthavens van nationale betekenis die buiten de provinciegrenzen zijn gelegen als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid, onderdeel a, van de wet.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Burgerluchthavens van regionale betekenis en burgerluchthavens van nationale betekenis
+ Hoofdstuk 3. Burgerluchthavens van regionale betekenis
+ Hoofdstuk 4. Aanwijzing luchtvaartuigen die mogen opstijgen of landen van een terrein niet zijnde een luchthaven
+ Hoofdstuk 5. Geluidsheffing burgerluchtvaart
+ Hoofdstuk 6. Overige besluiten
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken