1.
In het gebied dat gelegen is op of binnen de contour van 70 dB(A) L den worden woningen, niet zijnde bedrijfswoningen, en geluidsgevoelige gebouwen aan hun bestemming onttrokken. Artikel 10, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2.
In het gebied dat gelegen is op of binnen de contour van 56 dB(A) L den is nieuwbouw van een woning en een geluidsgevoelig gebouw niet toegestaan.
3.
In afwijking van het tweede lid:
a. is nieuwbouw van een bedrijfswoning toegestaan, en
b. kan een verklaring van geen bezwaar slechts worden afgegeven voor een woning of een geluidsgevoelig gebouw, gelegen op de contour van 56 dB(A) L den of in het gebied tussen de contour van 56 dB(A) L den en de contour van 70 dB(A) L den die:
1°. een open plek in de bestaande bebouwing opvult,
2°. zal dienen ter vervanging van op die plaats reeds aanwezige bebouwing, of
3°. binnen het desbetreffende gebied wordt verplaatst naar een locatie waar de geluidbelasting ten gevolge van het luchthavenluchtverkeer minder is.
4.
Het derde lid, onderdeel b, aanhef en onder 3°, wordt niet eerder toegepast dan nadat de oude woning of het oude geluidsgevoelige gebouw aan de bestemming is onttrokken.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Burgerluchthavens van regionale betekenis en burgerluchthavens van nationale betekenis
- Hoofdstuk 3. Burgerluchthavens van regionale betekenis
+ Hoofdstuk 4. Aanwijzing luchtvaartuigen die mogen opstijgen of landen van een terrein niet zijnde een luchthaven
+ Hoofdstuk 5. Geluidsheffing burgerluchtvaart
+ Hoofdstuk 6. Overige besluiten
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken