Besluit van 27 mei 2014, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 maart 2014, kenmerk 349799-118666-WJZ;
Gelet op artikel 2z van de Wet op de jeugdzorg en artikel 17 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 april 2014, nummer W13.14.0068/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 mei 2014, kenmerk 375951-121113-WJZ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg.]
Artikel III
Dit besluit en de wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (Stb. 2014, 106) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel IV
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 27 mei 2014
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de dertiende juni 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht