Let op. Deze wet is vervallen op 14 oktober 2003. U leest nu de tekst die gold op 13 oktober 2003.

Besluit chloorfluormethanen in spuitbussen

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 oktober 1978, houdende regelen inzake chloorfluormethanen bevattende spuitbussen
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 23 mei 1978, DGMH/L, nr. 152544, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij;
Overwegende dat het wenselijk is dat, in verband met de mogelijke vermindering van de ozon in de stratosfeer door inwerking van dichloordifluormethaan en trichloorfluormethaan en de nadelige gevolgen daarvan voor de gezondheid van de mens, de luchtverontreiniging door gebruik van spuitbussen die deze stoffen bevatten, wordt beperkt, en dat als eerste stap daartoe wordt voorgeschreven dat de gebruiker van spuitbussen met het oog op deze effecten wordt gewaarschuwd;
Gelet op de artikelen 13, 15 en 88 van de Wet inzake de luchtverontreiniging ( Stb. 1970, 580);
Gezien het advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging van 8 december 1977;
De Raad van State gehoord (advies van 5 juli 1978, nr. 20);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 oktober 1978, DGMH/L, nr. 160121, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt onder spuitbus verstaan een toestel, bestaande uit een van een aftap- of een verstuivingsinrichting voorziene drukhouder die een gas of gasmengsel bevat, alsmede een andere stof, bestemd om door het gas of gasmengsel uit de drukhouder te worden gedreven.
Artikel 2
Het is verboden een spuitbus die dichloordifluormethaan of trichloofluormethaan bevat, ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of af te leveren, indien op de bus of, indien de bus in een standaardverpakking aan de gebruiker wordt afgeleverd, op die verpakking, niet een waarschuwing is vermeld overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde.
Artikel 3
De waarschuwing, bedoeld in artikel 2, dient onuitwisbaar en duidelijk zichtbaar en leesbaar te zijn aangebracht en dient te luiden: "Waarschuwing. Bevat een chloorfluormethaan dat schadelijk kan zijn voor het milieu en voor de gezondheid van de mens door vermindering van ozon in de stratosfeer."
Artikel 4
Artikel 2 geldt niet voor handelingen die betrekking hebben op spuitbussen
a. die bestemd zijn voor uitvoer;
b. waarop artikel 4, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ( Stb. 1958, 408) van toepassing is.
Artikel 5
Artikel 2 is eerst twee maanden na het in werking treden van dit besluit van toepassing ten aanzien van spuitbussen als bedoeld in dat artikel, die bij het in werking treden van dit besluit reeds vervaardigd en hier te lande aanwezig zijn.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit chloorfluormethanen in spuitbussen.
2.
Het treedt in werking met ingang van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 26 oktober 1978
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Uitgegeven de dertigste oktober 1978
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht