Artikel 3
Over de personen, bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, van de wet, kunnen, voor zover het natuurlijke personen betreft, slechts de volgende gegevens of categorieën van gegevens in de registratie worden opgenomen:
a. de geslachtsnaam en voorvoegsels;
b. de voornaam of voornamen;
c. het adres, de postcode en de woon- of verblijfplaats;
d. de geboorteplaats en het geboorteland;
e. de geboortedatum, of bij gebrek aan een volledige datum, het geboortejaar;
f. de nationaliteit;
g. de burgerlijke staat;
h. de samenlevingsvorm;
i. het burgerservicenummer;
j. de naam of de handelsnaam waaronder de persoon handelt en de ondernemingen en rechtspersonen waarbij de persoon blijkens het handelsregister betrokken is;
k. justitiële gegevens in de zin van artikel 1, onder a, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens met betrekking tot de persoon;
l. gegevens met betrekking tot rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op een faillissement, een surseance van betaling of de toepassing van een schuldsaneringsregeling waarbij sprake is van de betrokkenheid van de persoon;
m. andere openbare gegevens;
n. gevolgde opleidingen;
o. het beroep en het arbeidsverleden;
p. gegevens met betrekking tot betalingsachterstanden bij de rijksbelastingdienst;
q. faillissementsverslagen;
r. gegevens met betrekking tot toezichtshandelingen en bestuurlijke sancties jegens de desbetreffende persoon, afkomstig van de bestuursorganen en diensten, genoemd in artikel 2;
s. strafvorderlijke gegevens in de zin van artikel 1, onder b, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens alsmede vonnissen in strafzaken met betrekking tot de persoon, en,
t. andere gegevens die reden geven om aan te nemen dat een rechtspersoon waarbij de desbetreffende persoon betrokkenheid heeft wordt gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden of dat haar werkzaamheden leiden tot benadeling van schuldeisers of rechthebbenden.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepalingen
+ Paragraaf 2. Bronnen van de registratie
- Paragraaf 3. De inhoud van de registratie
+ Paragraaf 4. Het verstrekken van gegevens uit de registratie
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht