Besluit van 10 juni 2013, nr. 13.001140 houdende departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 6 juni 2013, kenmerk 3124211;
Gelet op artikel 44 van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Veiligheid en Justitie wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden betreffende de verlening van visa met het oog op de toegang voor een verblijf met een duur van meer dan drie maanden, voor zover deze zorg voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit was opgedragen aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken.
Artikel 2
De taken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden dienovereenkomstig gewijzigd.
Artikel 3
De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Veiligheid en Justitie, Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2013.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Veiligheid en Justitie, Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Miniters van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.
Wassenaar, 10 juni 2013
De
Minister-President,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht