Let op. Deze wet is vervallen op 6 juni 2012. U leest nu de tekst die gold op 5 juni 2012.

Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 december 2009 houdende deskundigheideisen aan gastouders in de kinderopvang (Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 oktober 2009, nr. WJZ/130572 (2684), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 56b, tweede lid, onderdeel b, van de Wet kinderopvang;
De Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2009, nr. W05.09.0393/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2 december 2009, nr. WJZ/164509(2684), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 2. Deskundigheidsdomeinen
De deskundigheid van de houder van een voorziening voor gastouderopvang omvat:
a. het kunnen bieden van voldoende zorg aan kinderen die gastouderopvang ontvangen, en
b. het waarborgen van een veilige en gezonde omgeving die aansluit op de leefwereld van deze kinderen.
Artikel 3. Deskundigheidseisen voldoende zorg
Het voldoen aan de in artikel 2, onderdeel a, bedoelde eis blijkt uit:
a. het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, specifiek gericht op gastouderopvang,
b. het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen c, d of e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
c. het bezit van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste of tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of
d. het bezit van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hem te verrichten werkzaamheden.
Artikel 4. Deskundigheidseisen veilige en gezonde omgeving
Het voldoen aan de in artikel 2, onderdeel b, bedoelde eis blijkt uit het bezit van bij ministeriële regeling aan te wijzen bewijsstukken van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.
Artikel 4a. Overgangsrecht
Een certificaat als bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals dat lid luidde voorafgaande aan de inwerkingtreding van het Besluit van 16 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het niet langer toelaten van het ervaringscertificaat als bewijs van deskundigheid (Stb. 398), dat is verstrekt voor 1 januari 2012, geeft blijk van het voldoen aan de in artikel 2, onderdeel a, van dit besluit bedoelde deskundigheidseis.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 december 2009
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de vijftiende december 2009
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2. Deskundigheidsdomeinen
Artikel 3. Deskundigheidseisen voldoende zorg
Artikel 4. Deskundigheidseisen veilige en gezonde omgeving
Artikel 4a. Overgangsrecht
Artikel 5. Citeertitel
Artikel 6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken