Besluit van 25 april 2005, houdende regelen ter uitvoering van de EG-verordening betreffende detergentia (Besluit detergentia Wms)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 februari 2005, nr. MJZ2005021614, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004, betreffende detergentia (PbEU L 104) en op de artikelen 24 en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen;
De Raad van State gehoord (advies van 7 april 2005, nr. W08.05.0061/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 april 2005, nr. MJZ2005025296, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder verordening: verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende detergentia (PbEU L 104).
Artikel 1a
Dit besluit is mede van toepassing op handelingen verricht binnen de exclusieve economische zone.
Artikel 2
Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 6, tweede lid, 7, eerste zin, 9 en 11, tweede tot en met vijfde lid, van de verordening.
Artikel 3
Als autoriteit als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de verordening wordt Onze Minister aangewezen.
Artikel 4
Het Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen Wet milieugevaarlijke stoffen wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 oktober 2005.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit detergentia milieubeheer.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 april 2005
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de negentiende mei 2005
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht