Besluit van 11 augustus 2003, houdende bepaling van de gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 3, achtste lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 december 2002, nr 5200386/02/6, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 2, eerste lid, onder a en b, alsmede artikel 3, achtste lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;
De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2003, nr. W03.02.0565/I).
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 augustus 2003,nr 5234240/03/6, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.
Artikel 2
De medische gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet zijn:
a. gegevens over aandoeningen die ten tijde van de terbeschikkingstelling van zaad- of eicellen door de donor zijn genoemd, voor zover deze gegevens van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind;
b. de resultaten van een uitgebreide bloedgroeptypering, zoals deze is vastgesteld door de bij kunstmatige bevruchting betrokken beroepsgroepen.
1.
De fysieke kenmerken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet zijn:
a. lichaamslengte;
b. gewicht;
c. huidskleur;
d. kleur van de ogen;
e. haarkleur en type haar.
2.
De opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet betreft:
opleidingen of studies die op het tijdstip van de terbeschikkingstelling van zaad- of eicellen door de donor zijn voltooid dan wel nog worden gevolgd. Het beroep als in genoemd artikelonderdeel bedoeld, betreft het beroep dat de donor op het tijdstip van de terbeschikkingstelling van zaad- of eicellen uitoefent.
3.
De gegevens omtrent de sociale achtergrond en een aantal persoonlijke kenmerken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet betreffen :
a. leeftijd;
b. burgerlijke staat;
c. gezinssamenstelling;
d. een door de donor zelf opgemaakte beschrijving van hem kenmerkende eigenschappen en karaktertrekken,
een en ander zoals bekend op het tijdstip van de terbeschikkingstelling van zaad- of eicellen.
1.
Een verzoek als bedoeld in artikel 3, achtste lid, van de wet wordt vergezeld van een afschrift van de geboorteakte van degene die is verwekt onderscheidenlijk weet of vermoedt dat hij is verwekt door en ten gevolge van kunstmatige bevruchting.
2.
Voor zover mogelijk worden bovendien de volgende gegevens verstrekt:
a. het adres en de woonplaats van de vrouw uit wie de in het eerste lid bedoelde persoon is geboren;
b. de resultaten van een uitgebreide bloedgroeptypering van de in het eerste lid en tweede lid, onder a, bedoelde personen, zoals deze is vastgesteld door de bij kunstmatige bevruchting betrokken beroepsgroep;
c. gegevens over de zwangerschapsduur op het tijdstip van de geboorte van de in het eerste lid bedoelde persoon.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 4 van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking treedt.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 augustus 2003
De
Minister
De
Staatssecretaris
Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht