Besluit van 29 januari 1986, houdende regelen met betrekking tot bepaalde ladders en trappen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 januari 1985, DG Vgz/VVP/P, nr. 80093, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de Coppello;
Overwegende dat het wenselijk is met betrekking tot de veiligheid van bepaalde ladders en trappen regelen te stellen ter voorkoming van lichamelijk letsel;
Gelet op de artikelen 1, 14, 14a, 16 en 16a van de Warenwet (Stb. 1935, 793);
De Adviescommissie Warenwet gehoord (advies van 10 juni 1983, nr. 13451(11)15);
De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1985, no. W13.85.0102/21.5.25);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 januari 1986, DG Vgz/VVP/P, nr. 82331, uitgebracht mede namens voornoemde Staatssecretaris van Economische Zaken en voornoemde Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. draagbaar klimmaterieel: de waar, bestaande uit bomen of stijlen en treden of sporten alsmede beslag en al dan niet voorzien van een daarmee één geheel uitmakend platform of standplaats, bedoeld om één gebruiker tegelijk de mogelijkheid te verschaffen een hoogteverschil te overbruggen dan wel een verhoogde c.q. verlaagde standplaats te bieden, en die bedoeld is om zonder mechanische hulpmiddelen te worden getransporteerd;
b. bomen of stijlen: de onderdelen van draagbaar klimmaterieel, die ten doel hebben de treden of sporten op een vaste afstand van elkaar te ondersteunen, het geheel de nodige stijfheid en stabiliteit te geven en tevens de gebruiker het nodige houvast te bieden;
c. treden of sporten: de op onderling gelijke afstand aanwezige horizontale onderdelen van het draagbare klimmaterieel, die als sta- en klimvlak dienst kunnen doen;
d. platform of standplaats: een onderdeel van draagbaar klimmaterieel als bedoeld onder c, met een vergroot oppervlak dat als hoogste standplaats kan fungeren;
e. beslag: alle onderdelen van het draagbare klimmaterieel niet genoemd onder b, c en d, die noodzakelijk zijn om het klimmaterieel te laten functioneren.
2.
In de zin van dit besluit wordt niet verstaan onder draagbaar klimmaterieel:
a. draagbaar klimmaterieel bedoeld om uitsluitend als speelgoed te worden gebruikt;
b. door Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen aan te wijzen draagbaar klimmaterieel.
1.
Draagbaar klimmaterieel moet:
a. voor wat betreft aard, samenstelling en andere eigenschappen van het gebezigde materiaal deugdelijk zijn;
b. een zodanige constructie hebben dat het gevaar voor de gebruiker om letsel op te lopen, dat bij gebruik van klimmaterieel aanwezig is, door de uitwendige staat, de stabiliteit of de sterkte van het draagbare klimmaterieel niet wordt vergroot.
2.
Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen kunnen omtrent het in het eerste lid bepaalde nadere regelen stellen. Deze regelen worden in de Staatscourant bekend gemaakt.
1.
Draagbaar klimmaterieel moet zijn voorzien van de volgende aanduidingen:
a. type-aanduiding van de waar;
b. de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant, importeur of verkoper;
c. een gebruiksaanwijzing welke, voor zover van toepassing, in ieder geval de voorschriften A5, B3, B10, C3 en C8 van de bij dit besluit behorende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel", of voorschriften van gelijke strekking bevat, alsmede een verwijzing naar een in het derde lid genoemde handleiding.
2.
De in het eerste lid genoemde aanduidingen moeten in de Nederlandse taal gesteld, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op de waar zijn aangebracht waarbij de in het eerste lid onder c genoemde gebruiksaanwijzing zich op een in een gebruikssituatie goed zichtbare plaats dient te bevinden.
3.
Draagbaar klimmaterieel moet zijn vergezeld van een handleiding welke tenminste de in de bij dit besluit behorende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel" genoemde voorschriften bevat, of voorschriften van gelijke strekking, voorzover deze betrekking hebben op het betreffende materieel. Deze handleiding moet duidelijk leesbaar zijn en in de Nederlandse taal zijn gesteld.
1.
Voor de beoordeling of draagbaar klimmaterieel voldoet aan het bij of krachtens dit besluit bepaalde, moet worden gebruik gemaakt van de terzake door Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde onderzoekingsmethoden voorzover deze daarvoor toereikend zijn.
2.
Deze onderzoekingsmethoden worden in de Staatscourant bekend gemaakt.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)".
2.
Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 29 januari 1986
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de twintigste maart 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht