Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. bewijs: bewijs van typekeuring;
c. houder: houder van een bewijs;
d. draagbaar blustoestel: een tot het bestrijden van brand bestemd voorwerp dat door middel van eenvoudige handgrepen in werking wordt gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zodanig is dat de bestrijding van brand geschiedt door middel van een zich in het blustoestel bevindende vulling en waarvan de massa gebruiksklaar niet meer bedraagt dan 20 kg;
e. vulling: de voor een draagbaar blustoestel bestemde blusstof en de stof of de stoffen, bestemd tot uitdrijving van de blusstof uit het draagbare blustoestel;
f. onafhankelijk keuringsinstituut: een instituut tot wiens normale takenpakket het keuren van draagbare blustoestellen behoort en dat voldoet aan de criteria, genoemd in onderdeel 1 van bijlage IV van de richtlijn nr. 97/23/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (PbEG L 181);
g. NEN-EN 3-7+ A1: Draagbare blustoestellen, Deel 7, Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut zoals dit luidde in augustus 2007;
h. NPR-CEN/TR 14922: Draagbare blustoestellen – Model laboratorium – Rapport in overeenkomst met NEN-EN 3-7+A1, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, zoals dit luidde in januari 2006;
i. NEN 2033: Draagbare blustoestellen voor brandklasse D, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals dit luidde in januari 2006.
Inhoudsopgave
- § 1. Begripsomschrijvingen
+ § 2. Bewijs van typekeuring
+ § 3. Dwang- en strafbepalingen
+ § 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken