Let op. Deze wet is vervallen op 28 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 27 december 2016.

Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister kan een instantie aanwijzen voor het uitvoeren van de in artikel 9 bedoelde taken, indien uit de aanvraag tot aanwijzing volgt dat de instantie blijkens accreditatie aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN 45011:1998 of de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012.
2.
Onze Minister kan de aanwijzing beperken tot daarbij te omschrijven categorieën van apparaten of aspecten van de eisen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid.
Artikel 18
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop een aanvraag tot aanwijzing als bedoeld in artikel 17 wordt ingediend.
1.
Onze Minister kan de aanwijzing intrekken, indien:
a. de aangemelde instantie dit verzoekt, of
b. de aangemelde instantie niet langer voldoet aan de norm, bedoeld in artikel 17, eerste lid.
2.
Indien een aangemelde instantie een verklaring als bedoeld in artikel 9, derde lid, afgeeft en vervolgens vast komt te staan dat het betreffende apparaat niet voldoet aan de door de instantie beoordeelde eisen, kan Onze Minister passende maatregelen nemen.
1.
Onze Minister kan een instantie aanwijzen als overeenstemmingsbeoordelingsorgaan.
2.
Bij de aanwijzing kan Onze Minister nadere voorwaarden stellen, waaronder in ieder geval het toepassingsbereik van de aanwijzing en de wijze waarop een overeenstemmingsbeoordeling uitgevoerd wordt.
3.
Onze Minister kan een aanwijzing intrekken indien het overeenstemmingsbeoordelingsorgaan niet voldoende technisch bekwaam is of niet voldoet aan de voorwaarden gesteld bij de aanwijzing.
4.
Onze Minister kan een aanwijzing schorsen indien Onze Minister het vermoeden heeft dat het derde lid van toepassing is.
5.
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de procedure van aanwijzing en de wijze waarop een aanvraag tot aanwijzing wordt ingediend.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en toepassingsbereik
+ Hoofdstuk 2. Uitrusting
+ Hoofdstuk 3. Apparaten
+ Hoofdstuk 4. Vaste installaties
- Hoofdstuk 5. Aanwijzing van aangemelde instanties en overeenstemmingsbeoordelingsorganen
+ Hoofdstuk 6. Speciale maatregelen voor conforme uitrusting
+ Hoofdstuk 7. Verhandelen van uitrusting
+ Hoofdstuk 8. Behandeling van klachten
+ Hoofdstuk 9. Handelsreclame
+ Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht