Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Besluit erkenningseisen instellingen (artikel 4.11 van de Telecommunicatiewet)

Uitgebreide informatie
Besluit van 4 augustus 1999, houdende regels ter uitvoering van artikel 4.11 van de Telecommunicatiewet (Besluit erkenningseisen instelling en aansluitingsplicht platformaanbieders)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 8 maart 1999, nr. DGTP/99/137/HR, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post;
Gelet op artikel 4.11 van de Telecommunicatiewet;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 1999, nr. WO9.99 0110/V);
Gezien het nader rapport van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juli 1999, nr. DGTP/99/2126, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Telecommunicatiewet ;
b. instelling: instelling als bedoeld in artikel 4.11 van de wet;
c. informatienummer: nummer dat in een door Onze Minister op grond van artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan is bestemd als gratis nummer, koopnummer of tariefnummer;
d. platformaanbieder: aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst die zich jegens een houder van een informatienummer ertoe verbindt om dienstverlening via dat informatienummer, toegankelijk te maken.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor een erkenning als bedoeld in artikel 4.11 van de wet, voldoet een instelling die een gedragscode hanteert inzake de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van informatienummers aan de in de artikelen 3 tot en met 5 gestelde eisen.
1.
De voor erkenning in aanmerking komende instelling is een privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met volledige rechtsbevoegdheid.
2.
Het doel van de voor erkenning in aanmerking komende instelling is, zorgen voor de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van het gebruik van informatienummers en de via die nummers aangeboden diensten.
3.
De samenstelling van het bestuur van de voor erkenning in aanmerking komende instelling geschiedt met inachtneming van de volgende voorschriften:
a. het bestuur bestaat uit een voorzitter en tenminste twee gewone leden;
b. de bestuursleden zijn natuurlijke personen;
c. het totaal aantal bestuursleden is oneven;
d. de leden van het bestuur zijn onafhankelijk van de platformaanbieders, houders van informatienummers en aanbieders van via die nummers aangeboden diensten;
e. het bestuur is zodanig samengesteld dat voldoende deskundigheid aanwezig is op het gebied van informatienummers en de via die nummers aangeboden diensten.
1.
De door de voor erkenning in aanmerking komende instelling te hanteren gedragscode betreffende de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van informatienummers en de via die nummers aangeboden diensten voldoet aan de volgende criteria:
a. de gedragscode is niet in strijd met de wet ;
b. de gedragscode bevat een overzicht van de te hanteren sancties;
c. de gedragscode is openbaar en voor een ieder op eenvoudige wijze te verkrijgen.
2.
De gedragscode bevat tenminste regels ten aanzien van:
a. tariefvermeldingen;
b. reclame-uitingen;
c. doorschakelen van informatienummers;
d. blokkeerbaarheid van bepaalde informatienummers.
3.
Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verkrijgen van de gedragscode bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.
1.
De voor erkenning in aanmerking komende instelling stelt in ieder geval de volgende procedures vast:
a. een procedure inzake de wijze van indiening en behandeling van klachten en de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen op grond van de klacht;
b. een procedure voor de wijze van toepassing van sancties;
c. een procedure inzake het aansluiten van platformaanbieders;
2.
Onderdeel van de procedure als genoemd in het eerste lid, onder a en b, vormt in elk geval:
a. het hoor en wederhoor van partijen;
b. het schriftelijk vastleggen van beslissingen met een daarbij behorende motivering;
c. de wijze waarop een beslissing wordt genomen;
d. de mogelijkheid om tegen de beslissing in bezwaar en beroep te gaan;
e. een overzicht van de kosten van het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.
3.
Onderdeel van de procedure als genoemd in het eerste lid, onder c, vormt in elk geval:
a. de wijze waarop de hoogte van een vergoeding voor aansluiting bij de voor erkenning in aanmerking komende instelling wordt bepaald en de wijze waarop deze wordt bekendgemaakt;
b. de wijze waarop de platformaanbieders gehouden zijn mede te werken aan de door de instelling opgelegde sancties.
4.
De voor erkenning in aanmerking komende instelling neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de aan de instelling verstrekte gegevens te waarborgen.
5.
De voor erkenning in aanmerking komende instelling verstrekt een maal per jaar aan Onze Minister en het college schriftelijk een lijst van de bij deze instelling aangesloten platformaanbieders.
1.
De aard en de zwaarte van de door de voor erkenning in aanmerking komende instelling te hanteren sanctie is in overeenstemming met de ernst en de duur van de overtreding van de gedragscode.
2.
Bij een eerste overtreding van de gedragscode volstaat de voor erkenning in aanmerking komende instelling met een aanwijzing aan de overtreder tot beëindiging van de overtreding.
3.
Wanneer door de voor erkenning in aanmerking komende instelling een geldboete wordt opgelegd bij overtreding van de gedragscode, wordt de hoogte ervan in elk geval afgestemd op de ernst en de duur van de overtreding van de gedragscode, alsmede op de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan worden gemaakt.
4.
Een verzoek tot intrekking van een nummer, bedoeld in artikel 4.7, vijfde lid, van de wet, wordt niet gedaan dan na herhaaldelijk overtreden van de gedragscode.
Artikel 7
De voor erkenning in aanmerking komende instelling meldt aan Onze Minister wijzigingen in de gehanteerde gedragscode, de procedures als bedoeld in artikel 5 en overige gegevens welke nodig waren voor het erkennen van de instelling.
Artikel 8
De voor erkenning in aanmerking komende instelling brengt jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden aan Onze Minister en aan het college. Het verslag is openbaar.
1.
Een aanvraag voor erkenning van een instelling wordt bij Onze Minister ingediend.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van:
a. de door de instelling gehanteerde gedragscode;
b. een lijst van de bij de instelling aangesloten platformaanbieders;
c. overige gegevens waaruit blijkt dat aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 5 is voldaan.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningseisen instellingen (artikel 4.11 van de Telecommunicatiewet).
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 4 augustus 1999
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven tweede september 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Erkenningseisen instelling
+ Paragraaf 3. Aanvraag voor erkenning
+ Paragraaf 4
+ Paragraaf 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken