Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 februari 2006 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van controle op de naleving (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 en Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 (PPE) 2006)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 10b, tweede lid, van de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, artikel 12b, tweede lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 en artikel 6b, tweede lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003;
Besluit:
a. De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 45004 of 45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel;
b. Controleurs in dienst van de controle-instantie beschikken over de hiervoor noodzakelijke expertise, hetgeen wordt aangetoond met de door de controleurs gevolgde scholingsprogramma's;
c. De controle-instantie beschikt over een deugdelijke administratie en registratie;
d. De controle-instantie documenteert de uitgevoerde controles en verschaft het productschap desgevraagd inzage in deze documentatie;
e. De controle-instantie is in staat een adequate rapportage van de controles aan de voorzitter te verschaffen;
f. De controle-instantie is in staat om binnen veertien dagen na een controle op grond van de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003 een adequate rapportage van die controle aan de voorzitter te verschaffen;
g. De controle-instantie verantwoordt de kosten verbonden aan controles op de naleving van de verordening;
h. Op de controle-activiteiten is een aansprakelijkheidsverzekering met een adequate dekking van toepassing;
i. De controle-instantie verbindt zich ertoe de gegevens die naar aanleiding van de controles op de naleving van de verordening worden gegenereerd niet aan derden te verstrekken;
j. De controle-instantie beschikt over een klachtenprocedure.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 en Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 (PPE) 2006.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 februari 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht