Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 houdende voorwaarden voor de erkenning van laboratoria alsmede voorschriften met betrekking tot de werkwijze (Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 16 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011, artikel 13 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011 en artikel 9 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveeslachterijen en - uitsnijderijen (PPE) 2011;
Besluit:
a. branchemethode: de door het bestuur vastgestelde methode voor de detectie of serotypering van monsters;
b. pluimvee: mede kalkoenen;
c KIPnet: de centrale database van het productschap.
1.
De voorzitter kan een laboratorium op aanvraag erkennen voor de detectie van Salmonella in de matrices mest, vlees of dons afkomstig van pluimvee indien het laboratorium naar zijn oordeel voldoet aan de in bijlage I opgenomen erkenningsvoorwaarden.
2.
De voorzitter kan een laboratorium op aanvraag erkennen voor de serotypering van Salmonella-isolaten indien het laboratorium naar zijn oordeel voldoet aan de in bijlage II opgenomen erkenningsvoorwaarden.
3.
[Vervallen.]
4.
Het laboratorium dient de aanvraag tot erkenning schriftelijk in bij de voorzitter. De aanvraag bevat ten minste de naam en de contactgegevens van de indiener en de gewenste erkenning.
1.
Een laboratorium dat door de voorzitter op grond van artikel 2 is erkend is, blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III .
2.
Zodra een erkend laboratorium niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden bedoeld in de bijlagen I , II of III , dan meldt het laboratorium dit onverwijld aan de voorzitter.
1.
De voorzitter kan de erkenning van een laboratorium schorsen voor een door hem te bepalen termijn indien het laboratorium niet voldoet aan één of meer van de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III .
2.
IIn geval van een schorsing van de erkenning als bedoeld in het eerste lid, voert het laboratorium de activiteit waarvoor het geschorst is niet uit onder de betreffende erkenning.
3.
De voorzitter kan de erkenning van een laboratorium geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
a. het laboratorium zich niet houdt aan het bepaalde in het tweede lid;
b. indien het laboratorium detectie en serotypering uitvoert in het kader van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 , de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011 of de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 , zonder dat het een erkenning heeft voor de betreffende detectie of serotypering;
c. na afloop van de schorsingstermijn, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat het laboratorium nog steeds niet voldoet aan één of meer erkennings-voorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III ;
d. blijkt dat binnen een periode van twaalf maanden na afloop van de schorsingstermijn, bedoeld in het eerste lid, het laboratorium opnieuw niet voldoet aan één of meer van de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III ;
e. naar het oordeel van de voorzitter afbreuk is gedaan aan de correctheid en betrouwbaarheid van de uitslagen van het door het laboratorium uitgevoerde onderzoek.
4.
Voordat een besluit tot schorsing of intrekking wordt genomen, stelt het productschap het laboratorium in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn alsnog aan de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III te voldoen.
5.
In afwijking van het bepaalde in het vierde lid kan de voorzitter de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of intrekken indien het belang van de dier- en volksgezondheid een schorsing of intrekking met onmiddellijke ingang vereist.
Artikel 5
Het productschap beheert een openbaar register waarin de erkenning van laboratoria alsmede de schorsing en intrekking van de erkenning van laboratoria zijn vermeld.
1.
Het laboratorium voert de detectie van Salmonella uit overeenkomstig de daartoe vastgestelde methoden, opgenomen in bijlage IV .
2.
Het laboratorium voert de serotypering van Salmonella uit overeenkomstig de daartoe vastgestelde methoden, opgenomen in bijlage IV .
1.
Het nationaal referentielaboratorium voor de detectie van Salmonella is een erkend laboratorium voor de detectie van Salmonella als bedoeld in dit besluit.
2.
Het nationaal referentielaboratorium voor de serotypering van Salmonella-isolaten is een erkend laboratorium voor de serotypering van Salmonella-isolaten als bedoeld in dit besluit.
Artikel 8
Het laboratorium is verplicht de detectie van Salmonella en de serotypering van Salmonella-isolaten in het kader van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 , de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011 of de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 uit te voeren.
Artikel 9
Het laboratorium verleent medewerking aan de controles met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden, die in opdracht van de voorzitter kunnen worden uitgevoerd.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Zoetermeer, 3 november 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht