Let op. Deze wet is vervallen op 10 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 9 augustus 2014.

Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 april 2005 houdende erkenningsvoorwaarden voor laboratoria ten behoeve van het bij pluimvee uit te voeren onderzoek naar antistoffen tegen Aviaire influenza (Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005 (hierna: de verordening). Voorts wordt verstaan onder:
a. RvA: Raad voor Accreditatie te Utrecht;
b. CIDC-Lelystad: Centrum voor Dierziekte Controle te Lelystad.
1.
De erkenning, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening, wordt door de voorzitter verleend, indien:
a. het laboratorium in het bezit is van een erkenning van de RvA op basis van de norm ISO/IEC 17025; deze norm omvat in ieder geval het onderzoek van bloedmonsters van pluimvee op de aanwezigheid van antistoffen tegen Aviaire influenza met toepassing van de AGP- en de Elisa-test, en
b. het laboratorium onder toezicht staat van het CIDC-Lelystad.
2.
Een aanvraag tot erkenning wordt door het laboratorium ingediend bij de voorzitter.
Artikel 3
Het laboratorium dat overeenkomstig artikel 2, eerste lid, is erkend, voert het in artikel 2, eerste lid, van de verordening, bedoelde onderzoek uit met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. indien overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de verordening, de bloedmonsters van vleeskuikens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, tweede, derde of vierde lid, van de verordening, worden aangeleverd worden deze onderzocht met toepassing van de AGP-test;
b. indien overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de verordening, de bloedmonsters van pluimvee, niet zijnde vleeskuikens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a tot en met h, tweede, derde of vierde lid, van de verordening, worden aangeleverd, worden deze onderzocht met toepassing van de Elisa-test;
c. na het bekend worden van de resultaten van het onderzoek van de onder a en b bedoelde bloedmonsters, zendt het laboratorium onverwijld een afschrift van de resultaten naar de betrokken ondernemer;
d. het laboratorium zendt alle ingezonden bloedmonsters die naar aanleiding van het onderzoek, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening, een positieve uitslag geven, onverwijld naar het CIDC-Lelystad;
e. het laboratorium rapporteert per kwartaal schriftelijk aan de voorzitter hoeveel onderzoeken als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening, zijn uitgevoerd en op welke pluimveebedrijven deze onderzoeken betrekking hebben; en
f. het laboratorium zendt per kwartaal een afschrift van de resultaten van de verrichte onderzoeken, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de verordening, naar het CIDC- Lelystad.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag dat de verordening in werking treedt.
Zoetermeer, 14 april 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepalingen
+ Paragraaf 2. Erkenningsvoorwaarden
+ Paragraaf 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht