1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken;
b. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs ;
c. WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs ;
d. vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld artikel 21 van de WVO;
e. theoretische leerweg: leerweg in het vmbo als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de WVO;
f. basisberoepsgerichte leerweg: leerweg in het vmbo als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;
g. kaderberoepsgerichte leerweg: leerweg in het vmbo als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;
h. gemengde leerweg: leerweg in het vmbo als bedoeld in artikel 10d, eerste lid, van de WVO;
i. beroepsonderwijs: middelbaar beroepsonderwijs in de basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2., eerste lid, onderdelen b, c en d, van de WEB;
j. basisberoepsopleiding: basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder b, van de WEB;
k. middenkaderopleiding: middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder d, van de WEB;
l. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onder b, van de WEB;
m. school: school als bedoeld in artikel 1 van de WVO;
n. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de WVO respectievelijk artikel 1.1.1, onder w, van de WEB;
o. vakmanschaproute: experimentele leerroute als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;
p. technologieroute: beroepsroute specifiek gericht op doorstroming vanuit de sectoren techniek of landbouw in het vmbo naar een aanverwant opleidingsdomein in het beroepsonderwijs;
q. sector: sector als bedoeld in de artikelen 10, derde lid, 10b, derde lid, of 10d, derde lid, van de WVO;
r. agrarisch opleidingscentrum: agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB;
s. verticale scholengemeenschap: scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6 van de WEB;
t. opleidingsdomein: opleidingsdomein, vastgesteld op grond van artikel 7.2.5a van de WEB;
u. experiment: experiment als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
v. beroepsroute: experimentele leerroute als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;
w. vakopleiding: beroepsopleiding als bedoeld in 7.2.2., eerste lid, onderdeel c, van de WEB.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Inhoud experimenten, doel en reikwijdte
Artikel 3. Deelname
Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst
Artikel 5. Inrichting doorlopende leerroutes
Artikel 6. Norm studieduur experimentele leerroute
Artikel 6a. Norm onderwijsprogramma BOL
Artikel 6b. Norm onderwijsprogramma BBL
Artikel 7. Examen en diploma’s vakmanschaproute
Artikel 8. Examen en diploma’s beroepsroute
Artikel 9. Inschrijving
Artikel 10. Bekostiging
Artikel 11. Terugvaloptie
Artikel 12. Aanduiding experiment in het maatschappelijk verkeer
Artikel 13. Intrekken goedkeuring
Artikel 14. Monitoring
Artikel 15. Duur experimenten
Artikel 16. Evaluatie
Artikel 16a. Tijdelijke uitslagregeling vanwege overgangsperiode rekentoets
Artikel 17. Inwerkingtreding
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht