1.
De volgende experimenten worden ingericht als doorlopende leerlijn vanaf het derde leerjaar van het vmbo tot en met een diploma beroepsonderwijs:
a. vakmanschaproute: voor de leerling die:
1°. start in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg en die in een aanverwant opleidingsdomein in het beroepsonderwijs wordt opgeleid tot een diploma basisberoepsopleiding, of
2°. start in de kaderberoepsgerichte leerweg en die in een aanverwant opleidingsdomein in het beroepsonderwijs wordt opgeleid tot een diploma vakopleiding;
b. beroepsroute: voor de leerling die start in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg en die in een aanverwant opleidingsdomein in het beroepsonderwijs wordt opgeleid tot een diploma middenkaderopleiding.
2.
Het doel van de experimenten is te onderzoeken of door het inrichten van doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo en daarbij af te wijken van hetgeen in de WVO is geregeld betreffende onderwijstijd en de inrichting van de leerwegen in het vmbo en af te wijken van hetgeen in de WEB is geregeld betreffende studieduur en inrichting van de beroepsopleidingen, waarbij de leerlijn doorloopt tot en met de afsluiting van een basisberoepsopleiding, vakopleiding of middenkaderopleiding:
1°. de doorstroming van leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs verbeterd kan worden,
2°. meer leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg kiezen voor een leerroute vmbo naar beroepsonderwijs,
3°. de programmatische aansluiting van de leerwegen op het beroepsonderwijs verbeterd kan worden,
4°. het onderwijsproces doelmatiger georganiseerd kan worden,
5°. voor zover mogelijk de opleidingsduur kan worden verkort,
6°. het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug kan worden gedrongen, en
7°. de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd en voor de technologieroute: een bijdrage wordt geleverd aan het tekort aan technisch opgeleide mensen op de arbeidsmarkt in de technieksector.
3.
De artikelen uit de WVO en de WEB en de bij en krachtens deze wetten vastgestelde voorschriften zijn van toepassing op de experimenten tenzij bij dit besluit daarvan wordt afgeweken.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Inhoud experimenten, doel en reikwijdte
Artikel 3. Deelname
Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst
Artikel 5. Inrichting doorlopende leerroutes
Artikel 6. Norm studieduur experimentele leerroute
Artikel 6a. Norm onderwijsprogramma BOL
Artikel 6b. Norm onderwijsprogramma BBL
Artikel 7. Examen en diploma’s vakmanschaproute
Artikel 8. Examen en diploma’s beroepsroute
Artikel 9. Inschrijving
Artikel 10. Bekostiging
Artikel 11. Terugvaloptie
Artikel 12. Aanduiding experiment in het maatschappelijk verkeer
Artikel 13. Intrekken goedkeuring
Artikel 14. Monitoring
Artikel 15. Duur experimenten
Artikel 16. Evaluatie
Artikel 16a. Tijdelijke uitslagregeling vanwege overgangsperiode rekentoets
Artikel 17. Inwerkingtreding
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht