8.
Voor een experiment komt niet in aanmerking:
a. een beroepsopleiding aan een instelling die naar oordeel van Onze Minister van onvoldoende kwaliteit is of ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan artikel 6.1.4 of artikel 6.1.5b, van de WEB,
b. een leerweg waar de inspectie op grond van artikel 23a1 van de WVO van oordeel is dat de leerresultaten ernstig of langdurig tekortschieten, of
c. een beroepsopleiding die onderdeel uitmaakt van het experiment in de zin van het Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl .
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Inhoud experimenten, doel en reikwijdte
Artikel 3. Deelname
Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst
Artikel 5. Inrichting doorlopende leerroutes
Artikel 6. Norm studieduur experimentele leerroute
Artikel 6a. Norm onderwijsprogramma BOL
Artikel 6b. Norm onderwijsprogramma BBL
Artikel 7. Examen en diploma’s vakmanschaproute
Artikel 8. Examen en diploma’s beroepsroute
Artikel 9. Inschrijving
Artikel 10. Bekostiging
Artikel 11. Terugvaloptie
Artikel 12. Aanduiding experiment in het maatschappelijk verkeer
Artikel 13. Intrekken goedkeuring
Artikel 14. Monitoring
Artikel 15. Duur experimenten
Artikel 16. Evaluatie
Artikel 16a. Tijdelijke uitslagregeling vanwege overgangsperiode rekentoets
Artikel 17. Inwerkingtreding
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht